Solel Ny kraft för framtiden.jpg

Information vid installation av solceller

Producera egen el - Mikroproducent

Vill du tillverka din egen närproducerade och förnybara el med anslutning till Gislaved Energi Elnät? Det finns idag många sätt att producera egen el och bli mikroproducent. Solcellspaneler eller ett litet vindkraftverk är några exempel. Vi på Gislaved Energi levererar idag solcellspaket till kunder. Checklistan gäller småhus. 

 

Länk till denna text som pdf.

 

Checklista för installatörer

 

1.       Första kontakt

Ta kontakt med Gislaved Energi Elnät AB. Det finns flera skäl till att vi behöver kontrollera om kapacitet finns i elnätet för att kunna ansluta en produktionsanläggning och att dokumentera att en anläggning kopplas in på vårt elnät. I vissa fall kan elnätet behöva förstärkas och för att det inte skall bli några förseningar är det viktigt att kontakta oss i ett tidigt skede.

2. Föranmälan

Skicka in en föranmälan till Gislaved Energi Elnät AB. Den innehåller b.la. teknisk information och om storlek m.m. Detta görs av ett elinstallationsföretag. Om servisledningen ifråga inte klarar av den tilltänkta effekten måste servisen förstärkas vilket bekostas av kunden, alternativt installera mindre effekt. Det kan då bli aktuellt med en tillkommande anslutningsavgift för kunden.

Föranmälan ska med bilagor skrivas under av både ansvarigt registrerat elinstallationsföretag samt anläggningsinnehavare.

3. Krav på växelriktare m.m.

Kontrollera att produkterna är CE-godkända och uppfyller gällande krav. Brytare ska finnas på DC- och AC-sidan om växelriktaren. Stickproppsansluten växelriktare inte är tillåten. Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen gruppledning och vara avsäkrad i gruppcentral eller i fasadmätarskåp. Vid nätbortfall är det av säkerhetsskäl viktigt att solcellsanläggningen inte fortsätter att mata ut el på nätet, så kallad ö-drift. Växelriktaren ska därför vara försedd med inbyggda skyddskretsar eller med en separat komponent som förhindrar detta. Enfasig anslutning är i praktiken inte lämpliga enligt SS 437 01 02 där kravet är att lokal produktion ska fördelas jämnt mellan de olika faserna i en huvudledning.

4. Färdiganmälan

När installationen är klar ska en färdiganmälan göras. En elsäkerhetsbesiktning måste utförs av Gislaved Energi Elnät AB innan driftsättning.

5. Krav på placering av mätsystem och brytare

Elkopplare för produktionsanläggning ska vara placerad i mätarskåp som ska vara tillgänglig för elnätets personal. I fasadmätarskåp eller markmätarskåp ska erforderlig plats finnas i mätarskåp för Gislaved Energi Elnäts elmätare enligt SS 437 01 02. Se även punkt 9 – Flytt av elmätare.

6. Omkoppling av äldre huvudelkopplare

I en elanläggning där mätartavla/mätarskåp har en elkopplare placerad före mätsystem ska elinstallatören koppla om så att huvudelkopplare blir placerad efter mätsystem. Elkopplaren märks även ”Kunds strömbrytare”. Detta för att elnätsföretaget inte ska behöva felsöka utebliven mätning vid kunds frånkoppling av anläggningen. Se figur 1.

För att elnätsföretagets personal ska kunna arbeta säkert utan spänning på elmätaren, ska elkopplare finnas som frånskiljer produktionsanläggningen. Elkopplare ska vara av typen lastfrånskiljare och ska vara låsbar i öppet läge. Den ska även vara åtkomlig för elnätsföretagets personal (Se figur 1) och märkas enligt figur 4.

Figur 1. Schema

 

7. Varselmärkning

Märkningen i figur 2,3 och 4 ska finnas placerad:

– vid elanläggningens anslutningspunkt och vid elkopplare.

– vid elmätaren om den inte är placerad vid anslutningspunkten.

– vid elanläggningens elcentral som matas från solcellsanläggningen.

Elcentralen bör dessutom vara märkt att den har dubbla inmatningar.

 

Figur 2. Exempel på varningsskylt
Figur 3. Märkningen anger att solceller är installerade i en byggnad - ska sitta synlig på mätarskåp
Figur 4. Ska placeras vid elkopplare - tillgänglig för elnätspersonal

8. Elhandel

Påminn gärna kunden om att ta kontakt med ett elhandelsföretag för att sälja elen.

9. Flytt av elmätare

Sitter elmätaren monterad inomhus krävs att elmätaren flyttas ut till ett nytt fasadmätarskåp alt. markmätarskåp så att mätare och brytare blir placerade i samma utrymme och tillgängliga för elnätsföretagets personal.  I dessa fall finns det möjlighet att beställa av Gislaved Energi Elnät AB, fasadmätarskåp av typ MÄTARSKÅP FASAD GUM-L 1-25. Artikelnr: 2270015 eller liknande samt max 10 m serviskabel för att kunna placera skåp på lämpligt ställe. Kostnaden för 10 m kabel och fasadmätarskåp av typen ovan bekostas av Gislaved Energi Elnät AB efter beställning från oss och efter överenskommelse. Kostnader för eventuella omkopplingar, installation, grävning och skarvning ansvarar kunden för. Inom kundens anläggning utförs arbetet av den anlitade elinstallatören. Önskas annan typ av fasadmätarskåp eller längre serviskabel tillkommer kostnader. En separat föranmälan skickas in för flytt av energimätare och görs innan föranmälan för solceller.

10.       Övrig upplysning angående Nollplint

Ett potentiellt problem är delbara PEN-ledarplintar. Varje år orsakar så kallade nollfel bränder i fastigheter beroende på att skiljeskruvar lossnat i delbara PEN-ledarplintar. Dessa plintar är sedan många år förbjudna att använda och de som finns borde åtgärdas. Det är i äldre mätarskåp och fasadmätarskåp som är installerade före 1980, som det kan finnas delbara PEN-ledarplintar. Ett vanligt namn är också nollplintar eller nollskruvar. Lossnar skiljeskruven i plinten förloras PEN-ledaren. Vid avbrott i PEN-ledaren kommer utsatta delar att spänningssättas med upp till och med 230 V och risken för personskada, brand eller överspänning är överhängande. Dessa är sedan många år förbjudna och rådet är att åtgärda dessa till att ansluta ledarna stumt.

11.       Ägargräns – ansvar för underhåll och tillsyn

Nedan en skiss på ägargränsen mellan elnätsföretagets och kundens elanläggning.