Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

GDPR är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018, tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen. Den kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av det data som vi sparar hos oss.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal med dig. Det kan vara namn, personnummer, adress, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna använda de tjänster som du har från oss.

Hur samlar vi in personuppgifter

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som elinstalla­törer, fastighetsägare eller hyresvärdar.

Vad använder vi personuppgifterna till

Kunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer samt marknadsföra våra tjänster.

Behandlingen av dina personuppgifter som privatkund till oss sker på basis av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig. Behandling för ändamålet att marknadsföra våra tjänster sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna nå ut med marknadsföring. Behandlingen av personnummer sker på basis av att det är klart motiverat för att kunna säkerställa din identitet vid ingående och administration av ditt avtal med oss.

 Anställda

Avseende dig som anställd hos oss behandlar vi dina personuppgifter för personaladministrativa och andra administrativa ändamål. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att fullgöra ditt anställningsavtal med oss eller för att det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag (t.ex. inom arbetsrätten). Behandlingen av namn, e-postadress och telefonnummer sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet, innefattande att kommunicera med kunder och anställda. Vi behandlar kontaktuppgifter till anhöriga på basis av vårt berättigade intresse av att kontakta dem i fall att du råkar ut för sjukdom eller olycka.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar som grundprincip enbart dina personuppgifter så länge det behövs för att fullgöra ändamålet. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för att fullgöra ändamålet kommer de att raderas. Vi regleras dock i många avseenden av annan lagstiftning som reglerar hur länge uppgifter måste sparas, till exempel i arkivlagen. I dessa fall kan dina uppgifter komma att lagras under längre tid än vad som anges nedan, enligt gällande lag.

Avseende dig som privatkund hos oss sparar vi dina uppgifter så länge som du är kund. Om ditt kundförhållande med oss avslutas kommer vi att radera dina personuppgifter inom tolv månader från det datumet.

Om du som anställd hos oss avslutar din anställning kommer vi att radera dina personuppgifter inom tre månader. Personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag kan dock komma att sparas längre, t.ex. på grund av bokföringskrav, eller administrativa ändamål så som att betala ut pension. Uppgifter sparas också så länge vi behöver det för vår fortsatta verksamhet (exempelvis korrespondens eller dokumentation som rör en befintlig kund). Personuppgifter nödvändiga för syftet att kunna tillhandahålla ett arbetsintyg kan komma att sparas på obestämd tid.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Gislaved Energis egen personal har beroende på behörighetsgrad tillgång till dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig i dina ärenden.

Förutom behörig personal inom Gislaved Energi kan dina uppgifter lämnas till följande;

  • Ett anlitat personuppgiftsbiträde, tex en leverantör som utför uppgifter åt Gislaved Energi.
  • Sveriges Vindkraftskooperativ, gäller dig som är medlem hos dem.
  • Polisen eller annan myndighet för att följa svensk lag.

 Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att veta hur vi som bolag hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter över dina uppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Kontaktuppgifter till Gislaved Energi för att utöva dina rättigheter hittar du under rubriken kontaktuppgifter i denna policy.

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag, där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Gislaved Energi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. För den enskilde personens säkerhet kommer begäran om samt utlämnande av information enbart att lämnas ut i samband med fysisk legitimering. För allmänna handlingar applicerar fortsatt offentlighetsprincipen.

Rätt till rättelse

Gislaved Energi har ett ansvar för att den information vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker felaktigheter har du rätt att begära att få det rättat. Felaktiga uppgifter ska utan onödigt dröjsmål rättas. Upplever du att det saknas uppgifter som är relevanta har du också rätt att lämna synpunkter på det.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att kunna kräva att få uppgifter om dig raderade. Detta gäller exempelvis när du har lämnat ett samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Rätten att få uppgifter raderade gäller inte när Gislaved Energi behandlar dina uppgifter för exempelvis myndighetsutövning, uppgifter av allmänt intresse samt för att följa lagar som kräver att vi behandlar personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina uppgifter. Det gäller i följande situationer:

  • När du anser att dina uppgifter inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
  • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
  • När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
  • När du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår
  • Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet innebär att du kan begära ut dina uppgifter för att flytta information till någon annan leverantör. Den gäller enbart i de fall då du har gett ett samtycke eller ingår i ett avtal samt själv tillhandahållit information.

Rätt att göra invändningar och återkalla samtycke
Du har rätt att göra invändningar mot den behandling av dina uppgifter som Gislaved Energi utför med stöd av berättigat intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om Gislaved Energi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre eller att det krävs enligt lag. Du har alltid rätt att invända mot behandling som avser direktmarknadsföring. Om du gör det kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen. Anmälan av överträdelse (klagomål) Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Gislaved Energi AB (orgnr: 556247-6514) och Gislaved Energi Elnät AB(orgnr 556223-8765)

Box 181
332 24 Gislaved
0371-589110
kundservice@gislavedenergi.se

Kontaktuppgifter till Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-652 86 52 Postadress Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm