ORC Sytem.jpg

Satsning på kraftvärme

Under 2021 kommer vi att satsa på kraftvärme genom en investering i en 200 kW ORC-turbin. Turbinen kopplas till fjärrvärmen och genererar el samtidigt som vi producerar fjärrvärme.

 

Investeringen innebär att vi kommer producera ca 770 MWh el årligen och därmed minska våra interna elkostnader i fjärrvärmeproduktionen markant.

Den nya 200 kW ORC-turbinen kommer att kopplas in till värmeverkets befintliga flispanna från Jernforsen, där installationen utgörs av två rör till pannkretsen och två rör till fjärrvärmereturen. Gislaved Energis förväntade elproduktion på ca 770 MWh årligen motsvarar en utsläppsminskning av 690 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av europeisk marginalel. Detta kan jämföras med utsläppen från en bensindriven personbil som kör 1 037 varv runt jorden. Utöver de positiva miljöaspekterna kommer värmeverkets interna elkostnader att minska eftersom elproduktionen kommer att täcka en stor del av anläggningens interna konsumtion.

ORC-turbinen är köpt av Norrköpingsbolaget Againity som har utvecklat och tillverkat modulbaserade ORC-system sedan 2013 och har patent på turbinens unika design. Tekniken fungerar likt en vanlig ångturbin med skillnaden att ett organiskt köldmedium utnyttjas istället för vatten. Detta medför att även lågvärdig värme från 90 och upp kan användas för elproduktion.

 

ORC är förkortning av  "Organic Rankine Cycle" För dig som vill läsa mer om denna typ av turbin så är länken här.