Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare fjärrvärme

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR
för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet
Dessa allmänna avtalsvillkor har den 29 september 2015 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO.
Uppgifter om förbrukning enligt 4.14 och information om historisk användning enligt 4.15 ska dock tillhandahållas respektive göras tillgänglig senast den 1 januari 2017 liksom uppgifter om förbrukning enligt 4.13 och information om historisk användning enligt 4.15 ska tillhandahållas respektive göras tillgänglig senast den 1 januari 2018.
Fjärde meningen i punkt 4.6 gäller till den 1 januari 2017.
1. Inledande bestämmelser
1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor avser leverans av fjärrvärme som
används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet
(exempelvis bostadsrättsföreningar). För leverans av fjärrvärme
som används för enskilt bruk liksom för leveranser av energi från
kunder till fjärrvärmenätet, gäller andra villkor.
1.2. Om inte annat avtalats skriftligen med kunden ska dessa
allmänna avtalsvillkor tillämpas. Denna bestämmelse återkommer
i ett antal villkor i dessa allmänna avtalsvillkor, men denna
upprepning är inte avsedd att ha annan innebörd än en påminnelse
om bestämmelsen i denna punkt.
1.3. Om kunden innehar fastigheten eller del av fastigheten med
annan rätt än äganderätt ska vad som föreskrivs i dessa villkor
gälla i tillämpliga delar. Kunden ska tillse att leverantören
gentemot fastighetsägaren tillförsäkras samma rättigheter som om
kunden varit fastighetens ägare.
1.4. Leverantören är enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna
punkt.
Personuppgifter som lämnas av kunden till leverantören kommer
att behandlas för att kunna fullgöra ingångna leveransavtal eller
skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning.
Vidare kan personuppgifterna komma att användas för
marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om
tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att
behandlas för marknadsföringsändamål av såväl leverantören som
koncernföretag samt dessa företags samarbetspartner. Vid
marknadsföring av en samarbetspartners vara eller tjänst ska
leverantören avtala med samarbetspartnern om att det ska framgå
att marknadsföringen sker med anledning av ett samarbete med
leverantören.
Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för
marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan
behandling, meddela leverantören detta.
Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till
och inhämtas från företag i koncernen samt
samarbetspartner. För uppdatering av personuppgifter kan
uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.
Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få
information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne
samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Kunden kan
även begära rättelse av felaktiga uppgifter om kunden.
Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt
undertecknad av kundens kontaktperson och ställas till
leverantören.
Definitioner
1.5. I dessa avtalsvillkor avses med
- fastighet: fastighet som kunden äger eller har nyttjanderätt till
inklusive byggnader och andra anläggningar oavsett om
byggnaderna eller anläggningarna utgör fast eller lös egendom.
- fjärrvärmecentral: aggregat som överför värme från leverantörens
anläggning till fastighetens värmesystem.
- leveransgräns: gräns mellan leverantörens anläggning och
kundens anläggning.
- leverantörens anläggning: anläggning för produktion eller
distribution av fjärrvärme, som leverantören äger eller har
nyttjanderätt till, fram till leveransgräns eller till tredje man. I
leverantörens anläggning ingår också värmemätare och sådan
kommunikationsutrustning för mätvärden som leverantören äger.
-kundens anläggning: anläggning för mottagande och distribution
av värme, som kunden äger eller har nyttjanderätt till, inom
fastigheten efter leveransgräns.
- värmemätare: instrument som är utformat för mätning av värme
enligt definition i vid var tid gällande föreskrift från
Energimarknadsinspektionen.
- skriftligen: med skriftligen avses i dessa allmänna avtalsvillkor
meddelande skickat per ordinarie post, via e-post eller annat
elektroniskt medel till av kunden uppgiven kontaktuppgift.
2. Anläggning
Gemensamma bestämmelser
2.1. Leverantören bestämmer tryck, temperatur, andra
dimensioneringsdata för fjärrvärmeleverans samt tekniskt
utförande för fjärrvärmecentral och leverantören har rätt att
förändra dessa. Om sådana förändringar skulle medföra behov av
åtgärder för att bibehålla fjärrvärmecentralens funktion ska
kostnaderna ersättas av leverantören, med avdrag för den
värdestegring som utbytet medför, beräknat på skillnaden i värde
för den utbytta och nyanskaffade utrustningen.
2(4)
2.2. Part får inte använda sin anläggning så att skada eller störning
kan uppkomma på motpartens anläggning eller för andra kunder.
2.3. Part ska utan dröjsmål till motparten anmäla driftstörningar,
läckage och andra liknande omständigheter som kan beröra
motpartens anläggning samt sådana omständigheter som kan
påverka de förhållanden som avtalats.
Leverantörens anläggning
2.4. Leverantören drar, efter samråd med kunden, fram
erforderliga ledningar till en av leverantören vald leveransgräns
och i förekommande fall även ledningar till tredje man.
Om kunden önskar annan leveransgräns, annat läge eller ökad
kapacitet kan leverantören ombesörja sådan åtgärd mot ersättning
för de merkostnader som därvid uppkommer.
2.5. Inkoppling till leverantörens anläggning får inte utföras utan
leverantörens tillstånd.
2.6. Leverantören har rätt att inom fastigheten installera och
bibehålla värmemätare, reglerutrustning för effektbegränsning
jämte annan för kontroll av förbrukningen erforderlig utrustning
samt i förekommande fall fjärrvärmecentral och tillhörande
utrustning. Kunden bekostar driftel för dessa anläggningar. Plats
för utrustningen väljs av leverantören, efter samråd med kunden,
och ska upplåtas utan kostnad för leverantören. Värmemätaren,
som tillhandahålls av leverantören, förblir dennes egendom och får
endast hanteras av denne. I en nödsituation har kunden rätt att
stänga ventiler vid leveransgräns, även om de tillhör leverantören.
Kunden ska se till att utrustning enligt ovan är lätt åtkomlig för
leverantören.
2.7. I de fall leverantören har installerat en värmemätare med
signalutgång ska kunden ges möjlighet till egen registrering,
förutsatt att det inte medför en säkerhetsrisk för leverantören eller
andra olägenheter. Inkoppling ska ske enligt leverantörens
anvisning.
Kundens anläggning
2.8. Kunden installerar, bekostar, äger samt svarar för underhållet
av kundens anläggning.
2.9. Alla förekommande arbeten på kundens anläggning som
väsentligt kan påverka avtalade tryck, temperatur och andra
dimensioneringsdata, ska utföras enligt leverantörens
bestämmelser.
2.10. Den part som bekostat för värmemätaren erforderlig
utrustning, såsom el- och rörinstallation för värmemätaren,
mätartavla, mätarskåp och mätarledningar, bekostar även underhåll
och utbyten av dessa.
2.11. Leverantörens inkoppling eller kontroll befriar inte kunden
från ansvar för installationen eller skyldighet att rätta till brister i
denna.
3. Upplåtelse av utrymme för leverantörens anläggningar samt
tillträde till dessa
3.1. Kunden är skyldig att till leverantören upplåta det utrymme
inom fastigheten som behövs för leverantörens anläggning.
3.2. Kunden ska på begäran av leverantören utan särskild
ersättning teckna servituts- eller nyttjanderättsavtal eller medverka
till att leverantören erhåller ledningsrätt, för leverantörens
anläggning på fastigheten. Kunden ska medverka till att tecknat
servituts- eller nyttjanderättsavtal skrivs in i fastigheten.
Kostnaden för inskrivning och ledningsförrättning betalas av
leverantören.
3.3. Vad som avses i punkterna 3.4-3.8 gäller inte för det fall
parterna har träffat servitutsavtal, nyttjanderättsavtal eller om
leverantören har erhållit ledningsrätt, med annan innebörd än vad
som framgår av nämnda punkter.
3.4. Leverantören har rätt att få tillträde till fastigheten för
utförande av arbeten på leverantörens anläggning, såsom
avläsning/mätning, installations-, reparations-, service- och
underhållsarbeten, om inte annat särskilt har avtalats. Häri ingår
även en rätt för leverantören att fälla träd och buskar, som utgör
fara eller hinder för leverantörens anläggning. Nämnda arbeten ska
om möjligt utföras under vardagar mellan kl. 08.00 och kl.18.00.
Kunden ska underrättas om arbeten minst fem arbetsdagar i
förväg. Detta gäller dock inte avhjälpande av fel och brister vars
åtgärdande inte kan anstå. Leverantören ska på egen bekostnad
vidta de åtgärder som behövs för att minimera störningar.
Berör arbeten direkt bärande byggnadsdelar eller för fastighetens
funktion viktiga installationer som tillhör kunden, får arbetet inte
utföras utan kundens godkännande. Vid akut felavhjälpning får
dock åtgärd vidtas utan godkännande. Leverantören ska i sådant
fall utan dröjsmål underrätta kunden om åtgärden.
3.5. Kunden ska på begäran mot kvitto överlämna de nycklar,
koder och liknande som behövs för tillträde till fastigheten.
Leverantören ska på ett betryggande sätt förvara och får inte till
obehöriga utlämna vad som sålunda överlämnats. Försummar
leverantören sina skyldigheter enligt denna punkt ska denne ersätta
kunden för eventuell skada jämte kostnad för byte av lås eller
liknande som är en följd av denna försummelse.
3.6. Kunden får inte utan leverantörens samtycke uppföra
byggnad, ändra marknivån eller vidta annan åtgärd inom
fastigheten som hindrar eller försämrar funktionen eller driften av
leverantörens anläggning eller försvårar tillträde till denna.
3.7. Om kunden kräver flyttning eller annan ändring inom
fastigheten av leverantörens anläggning, ska leverantören
medverka till detta, om inte väsentligt hinder föreligger. Av
flyttningen eller ändringen föranledda kostnader ska betalas av
kunden.
Om flyttningen eller ändringen föranleds av krav på åtgärd i
fastigheten från myndighet eller kommunalt organ (t ex krav på
hissanordning, nödutgång eller dylikt) och avser berörd del av
leverantörens anläggning för distribution till tredje man, är
leverantören skyldig att på egen bekostnad ombesörja sådan
flyttning eller ändring inom fastigheten av denna del om inte
väsentligt hinder föreligger mot flyttningen eller ändringen. Vad
som nu anges beträffande leverantörens kostnadsansvar gäller inte
om kravet på åtgärd från myndighet eller kommunalt organ är
föranlett av kundens om- eller tillbyggnad av fastigheten eller av
annan åtgärd vidtagen av kunden. Kunden ska i sådant fall bära
kostnaden för flyttningen eller ändringen.
3.8. Om leverantörens anläggning inte är i funktion och inte heller
i framtiden ska användas, ska leverantören på egen bekostnad
avlägsna anläggningen om kunden begär det och anläggningen
innebär väsentligt men för kunden och det inte är oskäligt att
avlägsna anläggningen. I första hand ska dock plombering av
leverantörens anläggning övervägas.
3(4)
4. Mätning, avläsning, rapportering och debitering
Mätning
4.1. Av kunden använd värmeenergi registreras av leverantörens
värmemätare.
4.2. För de fall värmemätaren har en flödesmätare med ett eget
räkneverk och ett integreringsverk och registreringarna i dessa inte
överensstämmer ska flödesmätarens registrering gälla.
4.3. Om part har skäl att ifrågasätta värmemätarens funktion ska
denne utan oskäligt dröjsmål informera den andra parten om detta.
4.4. Kunden har rätt att begära kontroll av värmemätaren.
Leverantören ska då informera kunden om den beräknade
kostnaden för kontrollen och princip för betalningsansvar.
Kontrollen ska verkställas av leverantören, som ska intyga att
kontrollen har utförs av opartisk sakkunnig.
Om det vid kontrollen konstateras, att värmemätarens registrering
avviker mer än vad som godtas enligt myndighetsföreskrifter, ska
mätvärdena rättas och fjärrvärmeleveransen ska anses motsvara de
rättade värdena. Kontrollen ska i sådant fall bekostas av
leverantören.
Om det vid kontrollen konstateras att mätarens registrering är
godtagbar, ska kunden ersätta leverantören med högst de kostnader
som denne har haft för kontrollen.
Avläsning, rapportering och debitering
4.5. Leverantören är skyldig att för varje mätpunkt avläsa
mätvärden efter varje leveransperiods slut. Om inte leveransavtal
om kortare tidsintervall har träffats med kunden ska avläsning ske
en gång i månaden, samma datum varje månad eller sista dagen i
varje månad. Inträffar dagen för avläsning på en dag som inte är en
vardag kan avläsning ske närmaste vardag. Avläsning ska även ske
den dag mätpunkten nyansluts, vid permanent frånkoppling, vid
nytecknande av eller partsbyte i leveransavtal i samband med
fastighetens ägarbyte, vid mätarbyte, samt på kundens begäran vid
kundens avflyttning eller vid ny kunds inflyttning. Avläsning kan
ske manuellt eller automatiskt av värmemätare eller mätsystem.
4.6. Leverantören ska senast 15 dagar efter mätaravläsning enligt
punkten 4.5 ovan rapportera för leveransperioden uppmätt
levererad värmeenergi till kunden. Rapportering av mätvärden ska
avse debiteringsgrundande mätvärden som har registrerats i
mätpunkten vid leveransperiodens början och vid
leveransperiodens slut. Tidpunkten för avläsning ska framgå.
Förutom mätvärden ska förbrukningsstatistik för de senaste tretton
månaderna rapporteras. Rapporteringen ska ske på sätt som
leverantören beslutar, exempelvis via elektronisk media, via
faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt
överenskommelse med kunden.
4.7. Debitering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske i
efterskott och ska baseras på avlästa och rapporterade mätvärden.
Om inte annat har avtalats med kunden ska debitering ske minst
fyra gånger per år.
4.8. Vid prisförändring får det nya priset tillämpas från den
beräknade mätarställningen, vid den tidpunkt då det nya priset
träder i kraft.
4.9. Om ett debiteringsgrundande värde från en värmemätare
saknas eller har brister eller har fel skett vid avläsning, ska
leverantören, oavsett vad som anges ovan, basera debitering på
beräknad förbrukning. Leverantören ska meddela kunden att
debiteringen är grundad på beräknad förbrukning. Leverantören
ska även till kunden lämna information om orsaken till att
mätvärde från värmemätare inte kunnat erhållas vid normal
avläsning.
4.10. I de fall beräknad förbrukning utgör grund för debitering ska
leverantören vid beräkningen utgå från kundens tidigare uppmätta
förbrukning och förbrukningsprofil samt övriga kända
omständigheter. Leverantören ska redogöra för beräkningsgrunden
på fakturan.
4.11. Om det har skett fel vid mätning, beräkning av förbrukning
eller debitering ska korrigering ske, dock inte för längre tid
tillbaka än tre år från det att felet blev känt av båda avtalsparterna.
Om någon part uppenbarligen har känt till omständigheter av
betydelse för mätning, beräkning av förbrukning eller debitering,
utan att underrätta den andra parten, får dock korrigering ske för
längre tid.
4.12. Kundens faktura ska utformas på ett tydligt sätt. Fakturan ska
innehålla uppgifter om aktuellt pris, uppskattad årlig förbrukning
innevarande kalenderår och hänvisning till kontaktuppgifter till
oberoende energirådgivare. För det fall leverantören erbjuder
kunden sådan individuell information via webbaserad tjänst
behöver dock inte fakturan uppfylla dessa krav.
Rapportering av historisk värmeanvändning
4.13 Leverantören ska utan särskild kostnad för kunden
tillhandahålla uppgifter om förbrukning som minst omfattar de
senaste tre åren eller leveransavtalets löptid, om denna är kortare.
Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för vilka
faktureringsinformation har framställts.
4.14 Leverantören ska utan särskild kostnad för kunden även
tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag, vecka, månad och
år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller
leveransavtalets löptid, om denna är kortare.
4.15 Information om historisk användning enligt 4.13 och 4.14 ska
göras tillgänglig varje kvartal om kunden begär det och i annat fall
minst två gånger per år. Informationen lämnas på sätt som
leverantören beslutar, exempelvis via elektronisk media, via
faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt
överenskommelse med kunden.
5. Betalning och säkerhet
5.1. Betalning ska vara leverantören tillhanda senast på den i
leverantörens faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast
30 dagar efter det att leverantören har avsänt fakturan.
5.2. Sker inte betalning i rätt tid har leverantören rätt att av
kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen
och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet.
Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse och
inkassokrav.
5.3. Om leverantören har anledning att befara att kunden inte
kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har leverantören
rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för
fortsatt leverans.
6. Hinder för leveransavtalets fullgörande
Part är inte skyldig att fullgöra leveransavtalet om fullgörandet
väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över.
Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande
driftstörningar, arbetskonflikt, brand, störningar i allmänna
transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som
4(4)
väsentligt inverkar på leveransavtalets fullgörande och som part
inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part rimligen inte
kunnat undanröja.
7. Avstängning, avbrott och begränsning av leverans
7.1. Försummar kunden att betala förfallna avgifter eller att i annat
hänseende fullgöra sina skyldigheter enligt leveransavtal och
försummelsen inte är av ringa betydelse, får leverantören stänga av
leveransen till kunden, om leverantören inte genom skriftlig
anmaning har kunnat åstadkomma rättelse. Avstängning får dock
inte ske om detta medför hälsorisk för tredje man.
7.2. Avser försummelsen betalning ska kunden ges skälig tid,
minst 15 dagar räknat från skriftlig anmaning, att betala innan
avstängning får ske.
7.3. Återinkoppling ska ske först när anledning till avstängning
inte längre föreligger samt leverantörens kostnader för avstängning
och återinkoppling ersatts av kunden.
7.4. Leverantören har rätt att avbryta leverans av fjärrvärme för att
genomföra en åtgärd som syftar till; att undvika personskada eller
omfattande sakskada, eller för att säkerställa en god
leveranssäkerhet. Leverantören har även rätt att tillfälligt avbryta
leveransen för att bygga ut fjärrvärmeverksamheten.
7.5. Om fjärrvärme endast kan levereras i begränsad omfattning
ska tillgänglig fjärrvärme fördelas mellan kunder på objektiva
grunder. Leverantören har rätt att i eller i anslutning till
fjärrvärmecentralen montera utrustning för sådan fördelning.
7.6. Om part kan förutse annat än kortvarigt avbrott i leveransen
respektive leveransens mottagande ska motparten underrättas i god
tid genom personligt meddelande eller e-post, via anslag eller på
annat lämpligt sätt.
8. Ersättning för skada
8.1. Leverantören är skyldig att ersätta skada som denne
åstadkommer på kundens fastighet eller anläggning genom
vårdslöshet vid utförande av arbete på leverantörens anläggning.
Leverantören ansvarar även för skada som på grund av underlåten
eller bristfällig vård av leverantörens anläggning uppstår på
fastigheten eller kundens anläggning.
8.2. Om skada uppkommer på kundens mark i samband med
tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av leverantörens
anläggning ska leverantören återställa marken i ursprungligt eller
likvärdigt skick. Om marken inte kan återställas till ursprungligt
eller likvärdigt skick och om detta innebär skada för kunden som
inte är av ringa betydelse ska leverantören utge skälig ersättning
för skadan.
8.3. Kunden har rätt till ersättning för skada till följd av sådan
störning eller inskränkning i leveransen, som inte beror på någon
av i punkterna 7.1, 7.4 och 7.5 angivna omständigheter om skadan
beror på leverantörens vårdslöshet.
8.4. Leverantören utger endast ersättning för person- eller
sakskada. Rätten till ersättning omfattar inte ren
förmögenhetsskada eller följdskada vid person- eller sakskada, om
inte sådan skada förorsakats genom grov vårdslöshet från
leverantörens sida.
8.5. Kunden ska utan dröjsmål och senast inom två år från det
skadan inträffade underrätta leverantören om anspråk på
ersättning. Om så inte sker har kunden förlorat sin rätt till
ersättning för skadan.
8.6. Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att
begränsa sin skada. Försummar han det kan ersättningen reduceras
i motsvarande mån.
8.7. Om leverantören anlitar entreprenör för att helt eller delvis
fullgöra sitt åtagande mot kund, inklusive installations-,
reparations-, service- och underhållsarbeten, ska leverantören
ansvara för entreprenörens arbete som för eget arbete.
9. Giltighet och ändring av allmänna avtalsvillkor
9.1. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.
9.2. Leverantören har rätt att ersätta dessa allmänna avtalsvillkor
med ny version under förutsättning att ändringarna beslutats i
samråd mellan ovan angivna branschorganisationer eller följer av
lag. Underrättelse ska vid beslutad ändring av dessa allmänna
avtalsvillkor ske minst två månader före ikraftträdandet.
9.3. Om inte annat avtalats upphör leveransavtalet tidigast tre
månader efter skriftlig uppsägning från kunden eller 12 månader
efter skriftlig uppsägning från leverantören. Saklig grund ska
föreligga vid uppsägning från leverantörens sida. Med saklig
grund avses bland annat väsentligt avtalsbrott från kundens sida
eller betydande försämring av leverantörens affärsmässiga
förutsättningar för att tillhandahålla fjärrvärme enligt
leveransavtal, som inte endast är tillfällig.
10. Prisändringar
10.1. Om inte annat har avtalats ska prisändringar inte ske oftare
än en gång per år. Prisändringar får inte ske retroaktivt.
Leverantören har rätt att ensidigt ändra gällande prisvillkor.
Leverantören ska skriftligen meddela kunden om ändringen senast
två månader före den tidpunkt de ändrade villkoren ska börja gälla.
10.2. Avsteg från i punkten 10.1 angivna prisändringsrutiner kan
göras om det motiveras av externa faktorer - såsom skatte- och
avgiftsförändringar, force majeure eller väsentliga förändringar
orsakade av myndighetsbeslut som förändrar förutsättningarna för
prissättningen. Sådan prisändring får ske utan föregående
underrättelse och träda i kraft omedelbart. Information om
prisändringen ska utan oskäligt uppehåll meddelas kunden
skriftligen samt tillkännages allmänheten på lämpligt sätt.
11. Förhandling och medling enligt fjärrvärmelagen (SFS
2008:263)
Enligt fjärrvärmelagen har kunden rätt att begära förhandling och
under vissa förutsättningar ansöka om medling angående priset för
fjärrvärme eller kapaciteten hos en anslutning till
fjärrvärmeverksamheten.
12. Avtalsöverlåtelse
Kunden får inte överlåta detta avtal utan leverantörens skriftliga
godkännande.
13. Tvist
Tvist ska avgöras av svensk allmän domstol.