Allmänna avtalsvillkor för konsument fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor för konsument
för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk
Framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket
1 Inledande bestämmelser
1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor, samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263), Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten (EIFS 2009:3) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (EIFS 2014:2), gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller bara så länge som kunden är att betrakta som konsument. För leverans
av energi från konsumenten till fjärrvärmenätet gäller andra villkor.
Leverantören och konsumenten ska också ingå ett enskilt kundavtal där specifika uppgifter och villkor mellan
parterna regleras för varje enskild konsument.
Om konsumenten innehar en fastighet eller del av en fastighet med annan rätt än äganderätt ska vad som
föreskrivs i dessa allmänna avtalsvillkor gälla i tillämpliga delar. Konsumenten ska tillse att leverantören
gentemot fastighetsägaren tillförsäkras samma rättigheter som om konsumenten varit fastighetens ägare.
Om inte annat avtalats skriftligen med konsumenten ska dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas. Denna
bestämmelse återkommer i ett antal villkor i dessa allmänna avtalsvillkor, men denna upprepning är inte avsedd
att ha annan innebörd än en påminnelse om bestämmelsen i denna punkt.
I de fall näringsverksamhet bedrivs på fastigheten eller omfattningen av sådan verksamhet ändras, ska
konsumenten meddela detta till leverantören.
1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare och får ändras först efter godkännande av Energiföretagen Sverige
och Konsumentverket gemensamt. Om inte annat avtalats med konsumenten har leverantören rätt att införa
sådana av Konsumentverket godkända ändringar ensidigt i de allmänna avtalsvillkoren tidigast två (2) månader
efter det att konsumenten underrättats om ändringen. Sådan underrättelse ska ske skriftligen.
1.3 Definitioner
I dessa allmänna avtalsvillkor avses med
avtalet det enskilda kundavtalet tillsammans med övriga avtalsbilagor samt dessa
allmänna avtalsvillkor.
fastighet mark som konsumenten äger eller har nyttjanderätt till inklusive byggnader och
andra anläggningar oavsett om byggnaderna eller anläggningarna utgör fast
eller lös egendom.
fjärrvärmecentral aggregat som överför värme från leverantörens anläggning till fastighetens
värmesystem.
integreringsverk en enhet som beräknar energiinnehållet i fjärrvärmeleveransen.
konsument kund som är en fysisk person och som använder fjärrvärmen i huvudsak utanför
näringsverksamhet.
konsumentens anläggning anläggning för mottagande och distribution av värme, som konsumenten äger
eller har nyttjanderätt till, inom fastigheten efter leveransgräns.
leveransgräns gräns mellan leverantörens anläggning och konsumentens anläggning.
leverantör konsumentens motpart i avtalet.
2018-10-10
2 (10)
leverantörens anläggning anläggning för produktion eller distribution av fjärrvärme, som leverantören
äger eller har nyttjanderätt till, fram till leveransgräns eller till tredje man. I
leverantörens anläggning ingår också värmemätare och sådan kommunikationsutrustning för mätvärden, som leverantören äger.
skriftligen med skriftligen avses i dessa allmänna avtalsvillkor meddelande skickat per
ordinarie post, via angiven e-post eller via mellan parterna annat angivet
överenskommet elektroniskt medel.
värmemätare instrument som är utformat för mätning av värme enligt definition i vid var tid
gällande föreskrift från Energimarknadsinspektionen (EIFS 2014:2).
1.4 Upphävd genom beslut 2018-10-10.
2 Avtal
2.1 Ett avtal mellan konsumenten och leverantören ska minst innehålla uppgifter om
1. leverantörens åtagande gentemot konsumenten,
2. priset för fjärrvärmen och hur det bestäms,
3. var konsumenten kan finna information om leverantörens priser för fjärrvärme,
4. den tid som avtalet löper,
5. i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller med avseende på förlängning av avtalet,
6. mätning av mängden levererad värmeenergi och rapportering av mätresultaten till konsumenten samt
villkoren för debitering av konsumenten,
7. avtalet tillåter leverantören att göra en ensidig ändring av ett avtalsvillkor och om förutsättningarna för
att leverantören ska få göra en sådan ändring,
8. villkoren för uppsägning av avtalet,
9. leverantörens ersättningsansvar om denne inte uppfyller avtalet,
10. vem som svarar för kostnader för en återställning efter
a. en anslutning till fjärrvärmeverksamheten,
b. ett underhåll av rörledningarna, eller
c. ett borttagande av anslutningen,
11. möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt fjärrvärmelagen, och
12. hur leverantören på sin webbplats eller på annat sätt på begäran av konsumenten tillhandahåller
information om oberoende användarrådgivning där konsumenterna kan få råd om tillgängliga
energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.
Om leverantören eller konsumenten så önskar ska skriftligt avtal träffas om leveransen. Ifall skriftligt avtal inte
träffats ska leverantören snarast skriftligen bekräfta att avtal har ingåtts.
2.2 Leverantören förbinder sig att leverera fjärrvärme för normal uppvärmning och varmvattenberedning i den
omfattning och på de villkor som anges i avtalet.
2.3 För avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler ska innan avtal ingås, utöver vad som anges i punkten
2.1, information lämnas som framgår av 2 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
(distansavtalslagen) på sätt som framgår av 2 kap. 3 respektive 5 §§ i samma lag. Om leverantören på eget
initiativ kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal (uppsökande telefonförsäljning) ska
leverantören innan avtal ingås även lämna den information som framgår av 2 kap. 3 a § distansavtalslagen.
Vid uppsökande telefonförsäljning ska leverantören i enlighet med 2 kap. 3 a § distansavtalslagen bekräfta sitt
anbud i en handling eller någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Vid sådan
telefonförsäljning ingås avtal genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar anbudet. Anbudet
accepteras på det sätt som leverantören anger, exempelvis via brev, e-post eller sms. Lämnas inte sådan skriftlig
accept är avtalet ogiltigt. Av leverantörens bekräftelse av anbudet ska framgå att avtal som inte har ingåtts på
detta sätt är ogiltigt och att konsumenten då inte är skyldig att betala för det som omfattas av anbudet.
När ett distansavtal har ingåtts ska leverantören inom rimlig tid ge konsumenten en bekräftelse på avtalet.
Bekräftelsen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
2018-10-10
3 (10)
konsumenten och även innehålla den information som anges i punkterna 2.1 och 2.3 första stycket första
meningen, om inte informationen redan lämnats på sådant sätt.
När avtal har ingåtts utanför affärslokaler ska leverantören ge konsumenten en kopia av det undertecknade
avtalet eller en bekräftelse på avtalet. Kopian eller bekräftelsen ska ges i en handling eller, om konsumenten
samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.
2.4 Vid avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har konsumenten rätt att frånträda avtalet (ångerrätt)
genom att till leverantören lämna eller sända meddelande om detta inom viss tid (ångerfrist).
När ett distansavtal har ingåtts är ångerfristen 14 dagar och börjar löpa den dag avtalet ingås förutsatt att
konsumenten fått information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket punkten 9 distansavtalslagen, på
det sätt som anges i 2 kap. 3 § i samma lag.
När avtal har ingåtts utanför affärslokaler är ångerfristen 14 dagar och börjar löpa den dag avtalet ingås förutsatt
att konsumenten fått information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket punkten 9 distansavtalslagen,
på det sätt som anges i 2 kap. 5 § i samma lag. Sådan information ska lämnas till konsumenten i samband med
att konsumenten får en kopia av det undertecknade avtalet eller i en bekräftelse på avtalet.
3 Anläggningar
Gemensamma bestämmelser
3.1 Leverantören bestämmer tryck, temperatur, andra dimensioneringsdata för fjärrvärmeleverans samt tekniskt
utförande för fjärrvärmecentral och leverantören har rätt att förändra dessa. Om sådana förändringar skulle
medföra behov av åtgärder för att bibehålla fjärrvärmecentralens funktion ska kostnaderna ersättas av
leverantören, med avdrag för den värdestegring som utbytet medför, beräknat på skillnaden i dagens värde för
den utbytta och nyanskaffade utrustningen.
3.2 Part får inte använda sin anläggning så att skada eller störning kan uppkomma på motpartens anläggning eller
för andra kunder. Av säkerhetsskäl får konsumenten i sin anläggning inte heller avlägsna isoleringen på
primärledningen.
3.3 Parterna ska utan dröjsmål till varandra anmäla driftsstörningar, läckage och andra liknande omständigheter som
kan beröra motpartens anläggning samt sådana omständigheter som kan påverka de förhållanden som avtalats.
3.4 Leverantörens plomberingar får bara brytas av leverantören.
Leverantörens anläggning
3.5 Leverantören drar, efter samråd med konsumenten, fram erforderliga ledningar till en av leverantören vald
leveransgräns och i förekommande fall även ledningar till tredje man. Om konsumenten önskar annan
leveransgräns, annat läge eller ökad kapacitet kan leverantören ombesörja sådan åtgärd mot ersättning för de
merkostnader som därvid uppkommer.
3.6 Leverantören har rätt att inom fastigheten installera och bibehålla värmemätare, kommunikationsutrustning för
mätvärden, reglerutrustning för effektbegränsning jämte annan utrustning för kontroll av förbrukningen samt i
förekommande fall fjärrvärmecentral och tillhörande utrustning. Konsumenten bekostar driftel för dessa
anläggningar. Plats för utrustningen väljs av leverantören, efter samråd med konsumenten, och ska upplåtas
utan kostnad för leverantören. Värmemätaren, som tillhandahålls av leverantören, förblir dennes egendom och
får endast hanteras av leverantören.
Konsumenten ska se till att utrustning enligt ovan är lätt åtkomlig för leverantören liksom att leverantören har
tillträde till utrymmet där leverantörens värmemätare är placerad.
3.7 Om leverantören avser att byta värmemätare ska, om inte särskilda skäl föreligger, konsumenten i god tid innan
informeras om orsak och tidpunkt för bytet.
3.8 Konsumenten får inte utan leverantörens skriftliga medgivande förändra funktion eller drift av leverantörens
anläggning. Endast efter skriftligt medgivande från leverantören och enligt dennes anvisningar får konsumenten
manövrera leverantörens ventiler. I en nödsituation, där risk för personskada eller allvarlig sakskada föreligger,
har konsumenten rätt att stänga ventilerna vid leveransgräns.
3.9 Om konsumenten kräver flyttning eller annan ändring inom fastigheten av leverantörens anläggning, ska
leverantören medverka till detta, om inte väsentligt hinder föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda
kostnader ska betalas av konsumenten.
3.10 Om leverantörens anläggning inte är i funktion för fastigheten eller för andra fastigheter och inte heller i
framtiden ska användas, ska leverantören på egen bekostnad avlägsna anläggningen om konsumenten begär det
och anläggningen innebär väsentligt men för konsumenten och det inte är oskäligt att avlägsna anläggningen. I
2018-10-10
4 (10)
första hand ska dock plombering av leverantörens anläggning övervägas. Leverantören har emellertid rätt att på
egen bekostnad avlägsna anläggning som inte är i funktion för fastigheten.
Konsumentens anläggning
3.11 Konsumenten installerar, bekostar och äger konsumentens anläggning samt svarar för underhållet av denna.
Den part som bekostat för värmemätaren erforderlig utrustning, såsom el- och rörinstallation för värmemätaren,
mätartavla, mätarskåp och mätarledningar, bekostar även underhåll och utbyten av dessa.
3.12 Inkoppling och anslutning till leverantörens anläggning får inte utföras utan leverantörens skriftliga medgivande.
3.13 Alla förekommande arbeten på konsumentens anläggning som väsentligt kan påverka avtalade tryck, temperatur
eller andra dimensioneringsdata, ska utföras enligt leverantörens bestämmelser.
3.14 Konsumenten är skyldig att på leverantörens begäran lämna leverantören uppgifter om konsumentens
anläggning. Konsumenten ska på leverantörens begäran företa sådana åtgärder på sin anläggning som fordras
för att uppnå betryggande funktions- och driftförhållanden och för att uppfylla gällande bestämmelser, såsom
lagar och föreskrifter på det tekniska området eller av leverantören tillhandhållna tekniska bestämmelser och
lokala anvisningar.
3.15 Konsumenten ska anmäla sådana väsentliga förändringar i fastighetens användning, uppvärmningsyta eller
konsumentens anläggning som påverkar de förhållanden som avtalats.
3.16 Om leverantören vid inkoppling eller besiktning upptäcker felaktigheter i konsumentens anläggning, ska denne
underrätta konsumenten om detta. Den omständigheten att leverantören upptäckt eller borde ha upptäckt
felaktigheter befriar dock inte konsumenten från ansvar för konsumentens anläggning eller skyldighet att rätta
till brister i denna.
3.17 Konsumenten får inte distribuera fjärrvärme från sin anläggning utan leverantörens skriftliga medgivande.
4 Upplåtelse av fastighet
4.1 Konsumenten är skyldig att, utan särskild ersättning, till leverantören upplåta det utrymme inom fastigheten
som behövs för leverantörens anläggning.
4.2 För att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya leverantörens anläggning är konsumenten skyldig att på
begäran av leverantören utan särskild ersättning teckna servitutsavtal, annat upplåtelseavtal eller medverka till
att leverantören erhåller ledningsrätt för sin anläggning samt att verka för att leverantören till säkerhet för
servitutsavtal eller annat upplåtelseavtal erhåller inskrivning i fastigheten.
I samband med ledningsrättsförrättning ska konsumenten träffa särskilt avtal med leverantören i vilket
konsumenten medger att ingen ersättning ska utgå för ledningsrättsupplåtelsen.
Kostnaden för inskrivning och ledningsförrättning betalas av leverantören.
4.3 Vad som avses i punkterna 4.4-4.7 gäller inte för det fall parterna har träffat servitutsavtal, annat upplåtelseavtal
eller om leverantören har erhållit ledningsrätt, med annan innebörd än vad som framgår av nämnda punkter.
4.4 Leverantören har rätt att få tillträde till fastigheten för anläggande och för utförande av nödvändiga
installations-, reparations-, service-, avläsnings- och underhållsarbeten på leverantörens anläggning. Nämnda
arbeten ska om möjligt utföras vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 18.00. Konsumenten ska underrättas om
arbetena minst fem (5) arbetsdagar i förväg. Detta gäller dock inte avhjälpande av fel och brister vars åtgärdande
inte kan vänta. Berör arbetena direkt bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga installationer
som tillhör konsumenten, får arbetet inte utföras utan konsumentens godkännande. Vid akut felavhjälpning får
dock åtgärden vidtas utan godkännande. Leverantören ska i sådant fall utan dröjsmål underrätta konsumenten
om åtgärden.
4.5 För vidtagande av åtgärderna i punkten 4.4 på fastigheten ska konsumenten upplåta det utrymme enligt
punkten 4.1 och den mark som behövs i det aktuella fallet. I samband med detta har leverantören rätt att fälla
träd och buskar eller avlägsna andra installationer, som utgör fara eller hinder för leverantörens anläggning eller
försvårar utförandet av de aktuella åtgärderna. Leverantören har skyldighet att ombesörja och bekosta
borttransport av dessa i de fall konsumenten så önskar. Leverantören ansvarar för återställning av fastigheten
eller anläggning vid anslutning till fjärrvärmeverksamheten, vid underhåll av rörledningarna, vid flytt eller vid ett
borttagande av anslutningen. Om inte parterna kommit överens om annat ansvarar leverantören för sådan
återställning samt bekostar denna. Skälig hänsyn ska i dessa sammanhang tas till konsumentens intressen.
4.6 Om leverantören begär ska konsumenten mot kvitto överlämna de nycklar, koder och liknande som behövs för
tillträde till fastigheten. Leverantören ska på ett betryggande sätt förvara och får inte till obehöriga utlämna vad
2018-10-10
5 (10)
som överlämnats. Försummar leverantören sina skyldigheter enligt denna punkt ska denne ersätta konsumenten
för eventuell skada jämte kostnad för byte av lås eller liknande som är en följd av denna försummelse.
4.7 Konsumenten får inte uppföra byggnad eller andra installationer, ändra marknivån eller vidta andra åtgärder
som äventyrar funktionen eller försvårar driften av leverantörens anläggning eller begränsar tillträdet till den.
5 Mätning, avläsning, rapportering och debitering
Mätning
5.1 Av konsumenten använd värmeenergi registreras av leverantörens värmemätare.
5.2 För de fall värmemätaren har en flödesmätare med ett eget räkneverk och ett integreringsverk och
registreringarna i dessa inte överensstämmer ska flödesmätarens registrering gälla.
5.3 Om part har skäl att ifrågasätta värmemätarens funktion ska denne utan oskäligt dröjsmål informera motparten
om detta.
5.4 Har konsumenten anledning att förmoda att fel föreligger i värmemätaren ska denne utan oskäligt dröjsmål
anmäla detta till leverantören. Konsumenten har då rätt att begära kontroll av värmemätaren. Kontrollen ska
verkställas av leverantören, som ska intyga att kontrollen har utförts av opartisk sakkunnig.
5.5 Vid kontroll ska värmemätarens registrering anses godtagbar i det fall avvikelsen inte är större än vad som
godtas enligt gällande myndighetsföreskrifter utfärdade av SWEDAC eller motsvarande myndighet. Är avvikelsen
större ska mätvärdena rättas och fjärrvärmeleveransen ska anses motsvara de rättade värdena.
5.6 Sker kontroll på konsumentens begäran och det då konstateras att värmemätarens registrering är godtagbar
enligt punkten 5.5 ska konsumenten ersätta leverantören med högst de kostnader som uppkommit för
kontrollen. I annat fall bekostas kontrollen av leverantören. Leverantören ska i förväg informera konsumenten,
som begär kontroll, om beräknad kostnad för kontrollen.
Avläsning, rapportering och debitering
5.7 Leverantören är skyldig att avläsa mätvärden efter varje leveransperiods slut. Om inte avtal om kortare
tidsintervall har träffats med konsumenten ska avläsning ske en (1) gång i månaden, samma datum varje månad
eller sista dagen i varje månad. Inträffar dagen för avläsning på en dag som inte är en vardag kan avläsning ske
närmaste vardag. Avläsning ska även ske vid nyanslutning, vid permanent frånkoppling, vid nytecknande av eller
partsbyte i avtal i samband med fastighetens ägarbyte, vid mätarbyte, samt på konsumentens begäran vid
dennes avflyttning samt vid inflyttning. Avläsning kan ske manuellt eller automatiskt av värmemätare eller
mätsystem.
5.8 Leverantören ska senast 15 dagar efter mätaravläsning enligt punkten 5.7 ovan rapportera för leveransperioden
uppmätt levererad värmeenergi till konsumenten. Rapportering av mätvärden ska avse debiteringsgrundande
mätvärden som har registrerats vid leveransperiodens början och vid leveransperiodens slut. Tidpunkten för
avläsning ska framgå. Rapporteringen ska ske på sätt som leverantören beslutar, exempelvis via elektronisk
media, via faktura, e-post, genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med konsumenten.
5.9 Debitering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske utan kostnad i efterskott och ska baseras på avlästa och
rapporterade mätvärden. Om inte annat har avtalats med konsumenten ska debitering ske minst fyra (4) gånger
per år. Konsumenten har alltid rätt att på begäran bli fakturerad månadsvis.
5.10 Konsumentens faktura ska utformas på ett tydligt sätt. Fakturan ska innehålla uppgifter om aktuellt pris och
leveransperiod, levererad värmeenergi under leveransperioden och beräknad årsförbrukning.
Leverantören ska på eller i samband med fakturan till konsumenten antingen lämna den information som följer
av punkten 11.1 p. 3 eller upplysa om att informationen finns på webbplatsen. Konsumenten kan efter begäran
erhålla informationen på annat lämpligt sätt.
5.11 Om ett debiteringsgrundande värde från en värmemätare saknas eller har brister eller har fel skett vid avläsning,
ska leverantören, oavsett vad som anges ovan, basera debitering på beräknad förbrukning. I de fall beräknad
förbrukning utgör grund för debitering ska leverantören vid beräkningen utgå från konsumentens tidigare
uppmätta förbrukning och förbrukningsprofil samt övriga kända omständigheter.
Leverantören ska meddela konsumenten att debiteringen är grundad på beräknad förbrukning samt redogöra
för beräkningsgrunden på fakturan. Leverantören ska även till konsumenten lämna information om orsaken till
att mätvärde från värmemätare inte kunnat erhållas vid normal avläsning.
5.12 Vid prisändring får det nya priset tillämpas på ett beräknat mätvärde enligt punkten 5.11, från och med den
tidpunkt då det nya priset träder i kraft.
2018-10-10
6 (10)
5.13 Om det skett fel vid mätning, beräkning av förbrukning eller debitering ska korrigering ske enligt följande:
Korrigering till konsumentens fördel kan ske upp till tio (10) år från det senaste fakturadatumet.
Korrigering till konsumentens nackdel får inte göras för längre tid tillbaka än tre (3) år från det senaste
fakturadatumet. Sådan korrigering får inte ske om det finns anledning att anta att konsumenten i god tro betalt
fakturan.
5.14 Regleringen av felaktig debitering ska ske utan dröjsmål sedan konsumenten påpekat förhållandet eller
leverantören på annat sätt fått kännedom därom. Avser regleringen mindre belopp kan den normalt ske vid
påföljande debiteringstillfälle. Om den felaktiga debiteringen innebär att konsumenten har en skuld till
leverantören, som inte utgör ett mindre belopp, och det beror på leverantören har konsumenten utan kostnad
rätt till räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till skuldens storlek.
5.15 Då avtalsförhållandet upphör ska konsumenten få en slutfaktura inom sex (6) veckor från den dag då avtalet
upphörde. Om inte synnerliga skäl föreligger ska fakturering vara grundad på insamlade mätvärden då
avtalsförhållandet upphör. Efter det att leverantören sänt en slutfaktura får ingen ytterligare debitering ske. Om
mät- eller debiteringsfel uppdagas får leverantören efterdebitera högst ett (1) år efter avtalets upphörande.
Rapportering av historisk värmeanvändning
5.16 Leverantören ska utan särskild kostnad för konsumenten tillhandahålla uppgifter om förbrukning som minst
omfattar de senaste tre (3) åren eller avtalets löptid, om denna är kortare. Dessa uppgifter ska motsvara de
intervaller för vilka faktureringsinformation har framställts. Information om historisk användning enligt denna
punkt ska göras tillgänglig varje kvartal om konsumenten begär det och i annat fall minst två (2) gånger per år.
Informationen lämnas på sätt som leverantören beslutar, exempelvis via elektronisk media, via faktura, e-post,
genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med konsumenten. (Träder ikraft den 1 januari 2018)
5.17 Leverantören ska utan särskild kostnad för konsumenten även tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag,
vecka, månad och år för en period som minst omfattar de senaste två (2) åren eller avtalets löptid, om denna är
kortare. Information om historisk användning enligt denna punkt ska göras tillgänglig varje kvartal om
konsumenten begär det och i annat fall minst två (2) gånger per år. Informationen lämnas på sätt som
leverantören beslutar, exempelvis via elektronisk media, via faktura, e-post, genom pappersutskrift eller enligt
överenskommelse med konsumenten.
6 Betalning och säkerhet
6.1 Konsumenten ska betala för all fjärrvärme som levererats till leveransgräns. Konsumenten är inte betalningsansvarig för merförbrukning som härrör från läckage eller annat fel i leverantörens anläggning.
6.2 Betalning ska vara leverantören tillhanda senast på den i leverantörens faktura angivna förfallodagen, vilken
infaller tidigast 20 dagar efter det att leverantören avsänt fakturan. Förfallodagen bör som huvudregel infalla
efter den 28:e dagen i månaden.
6.3 Sker inte betalning i rätt tid har leverantören rätt att av konsumenten, förutom fakturabeloppet, fordra ränta
enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som är förenade med
dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av
betalningsförpliktelse eller annan förpliktelse.
6.4 Om leverantören har skälig anledning att befara att konsumenten inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt leverans.
Godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning ska lämnas inom 20 dagar efter leverantörens begäran.
Skälig anledning kan exempelvis vara brister eller förseningar beträffande tidigare betalningsförpliktelser till
leverantören eller kännedom om att konsumenten ådragit sig betalningsanmärkningar.
Säkerhet eller förskott får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar fyra (4) månaders beräknad
förbrukning av fjärrvärme.
Om konsumenten har ställt säkerhet i form av likvida medel ska dessa placeras på räntebärande konto, avskiljt
från leverantörens egna tillgångar.
Har konsumenten under en tid av sex (6) kalendermånader från det att säkerhet ställdes eller förskottsbetalning
första gången betalades, i rätt tid fullgjort samtliga sina betalningsförpliktelser ska den ställda säkerheten
återlämnas respektive kravet på förskottsbetalning avbrytas.
6.5 Leverantörens fordran mot konsumenten preskriberas tre (3) år efter tillkomsten om inte preskriptionsavbrott
skett enligt reglerna i preskriptionslagen (1981:130). För konsumentens fordran mot leverantören är
preskriptionstiden tio (10) år om inte preskriptionsavbrott skett.
2018-10-10
7 (10)
7 Avbrott av leverans m.m.
7.1 Leverantören har rätt att avbryta leverans av fjärrvärme till konsumenten om konsumenten har försummat sina
skyldigheter enligt avtalet och försummelsen är ett väsentligt avtalsbrott. Innan leveransen avbryts ska
konsumenten skriftligen uppmanas att inom skälig tid, dock minst 15 dagar, vidta rättelse. Sker inte rättelse får
leveransen avbrytas.
Om försummelsen avser något annat än att konsumenten inte betalat enligt avtalet ska den skriftliga
uppmaningen innehålla en underrättelse om att leverans av fjärrvärme kan avbrytas om uppmaningen inte följs.
Leverantören får inte avbryta leveransen om omständigheterna ger anledning att befara att ett avbrott i
leveransen kan medföra en inte obetydlig personskada eller omfattande sakskada. Detta gäller dock inte om
konsumenten handlar otillbörligt, t.ex. genom en medveten och brottslig gärning.
7.2 Om konsumenten inte har betalat enligt avtalet får leveransen av fjärrvärme avbrytas om, utöver vad som sägs i
punkten 7.1 första och andra stycket,
1. leverantörens fordran är ostridig, det vill säga inte tvistig,
2. konsumenten inte följt en skriftlig uppmaning att betala fordran och konsumenten därefter delgetts en
skriftlig påminnelse att betala inom tre (3) veckor från delgivningen,
3. påminnelsen innehöll en underrättelse om att leveransen av fjärrvärme kan avbrytas om fordran inte
betalas, och
4. ett meddelande om innehållet i påminnelsen har skickats till socialnämnden i den kommun där
konsumenten får fjärrvärmen levererad.
Leverantören får inte avbryta leverans av fjärrvärme om fordran har betalats eller socialnämnden inom den tid
som anges i den delgivna påminnelsen har meddelat leverantören att nämnden betalar fordran.
7.3 Leverantören har rätt till skälig ersättning av konsumenten för kostnader med anledning av åtgärder enligt
punkterna 7.1–7.2.
7.4 Om leverantören i enlighet med punkten 6.4 begärt säkerhet eller förskottsbetalning och konsumenten fullgjort
sina betalningsförpliktelser enligt avtal får inte leveransen avbrytas endast på den grunden att konsumenten inte
lämnat säkerhet eller betalat i förskott.
Tvist och återinkoppling
7.5 För att en fordran ska anses som tvistig, det vill säga inte ostridig, krävs att konsumenten framställt en relevant
invändning mot betalningsskyldighet. En sådan framställan bör vara skriftlig.
7.6 Om en fordran är föremål för tvist får leveransen inte avbrytas. Detta innebär att konsumenten måste betala den
del av fordran som inte är tvistig. Den del som är tvistig behöver inte betalas förrän tvisten är avgjord.
7.7 Om avstängning har skett, återupptas leveransen först när anledningen till avstängningen inte längre föreligger
och i förekommande fall säkerhet ställts eller förskott erlagts, och leverantörens kostnader för avstängning och
återinkoppling ersatts.
Avbrytande av leveransen av säkerhetsskäl m.m.
7.8 Leverantören har rätt att avbryta leveransen av fjärrvärme till konsumenten för att genomföra en åtgärd som
syftar till
1. att undvika personskada eller omfattande sakskada,
2. att bygga ut fjärrvärmeverksamheten, eller
3. en god leveranssäkerhet.
7.9 Avbrottet får inte pågå längre än vad som är nödvändigt för att genomföra åtgärden.
7.10 Leverantören ska i god tid underrätta konsumenten om ett kommande avbrott, om leverantören kan förutse att
avbrottet inte blir kortvarigt. Konsumenten ska underrättas personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag.
7.11 Om fjärrvärme, p.g.a. omständighet som leverantören inte råder över, endast kan levereras i begränsad
omfattning har leverantören rätt att på objektiva grunder fördela tillgänglig fjärrvärme mellan sina kunder.
Leverantören har rätt att vid behov i fjärrvärmecentralen montera utrustning för sådan fördelning.
8 Ersättningsansvar vid skada
Gemensamma bestämmelser
8.1 Part som av vårdslöshet orsakar motparten person eller sakskada ska ersätta motparten för skadan.
2018-10-10
8 (10)
8.2 Om skada uppkommer på konsumentens mark i samband med åtgärder enligt punkterna 4.2, 4.4 eller 4.5 ska
leverantören återställa marken i ursprungligt eller likvärdigt skick. Om marken inte kan återställas till ursprungligt
eller likvärdigt skick och om detta innebär skada för konsumenten som inte är av ringa betydelse ska
leverantören utge skälig ersättning för skadan.
8.3 Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar denne det kan
ersättningen reduceras i motsvarande mån.
8.4 Den skadelidande partens ersättningskrav mot den andra parten ska framställas inom tio (10) år från det att
skadan inträffade med undantag för punkten 8.10. Krav ska dock framställas i skälig tid från den tidpunkt då
skadan upptäcktes.
8.5 Ersättning utgår inte för konsumentens förlust i näringsverksamhet.
8.6 Den part som har en fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen.
Leverantörens ersättningsansvar vid leveransavbrott
8.7 Leverantören ska ersätta konsumenten skada som konsumenten orsakas om leveransen av fjärrvärme avbryts
1. på grund av konsumentens försummelse såvida leverantören inte har haft rätt att avbryta leveransen
enligt punkterna 7.1-7.2,
2. utan att detta beror på konsumentens försummelse och utan att leverantören har rätt att avbryta
leveransen enligt punkten 7.8,
3. om ett avbrott enligt punkten 7.9 pågår längre än vad som är nödvändigt för att genomföra åtgärden,
eller
4. om leverantören inte underrättat konsumenten enligt punkten 7.10 om kommande avbrott som avses
enligt punkten 7.8.
8.8 Leverantören är dock inte skyldig att ersätta skada om leverantören visar att avbrottet i fjärrvärmeleveransen
beror på ett hinder utanför leverantörens kontroll som leverantören inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med och vars följder leverantören inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
8.9 Om avbrottet beror på någon som leverantören anlitat för underhåll, reparation eller liknande arbete är
leverantören fri från skadeståndsskyldighet endast om den som anlitats skulle vara fri från skadeståndsskyldighet
enligt föregående punkt.
8.10 Rätten till ersättning enligt punkterna 8.7, 8.8 och 8.9 omfattar ersättning för utgifter, inkomstbortfall och annan
förlust. Anspråk från konsumenten på nämnda ersättning ska framställas till leverantören inom tre (3) år från det
att skadan inträffade. I annat fall går rätten till ersättning förlorad. Framställan bör göras skriftligen.
9 Giltighet, ändringar och tillägg
9.1 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tillsvidare.
Konsumenten har rätt att antingen muntligen eller skriftligen säga upp avtalet. Om inte annat avtalats upphör
avtalet senast tre (3) månader efter uppsägningen. Övergår fastigheten till ny ägare upphör avtalet dock, om inte
annat avtalats, senast 30 dagar efter uppsägning från konsumenten. Konsumenten ska snarast efter
uppsägningen få en skriftlig bekräftelse från leverantören.
Om inte annat avtalats upphör avtalet 12 månader efter skriftlig uppsägning från leverantören. Saklig grund ska
föreligga vid uppsägning från leverantörens sida. Med saklig grund avses bland annat väsentligt avtalsbrott från
konsumentens sida eller betydande försämring av leverantörens affärsmässiga förutsättningar för att tillhandahålla fjärrvärme enligt avtal, som inte endast är tillfällig.
I det fall prövning av tvist har avgjorts i domstol och det där konstaterats att grund för uppsägning föreligger får
leverantören säga upp avtalet som då upphör att gälla tre (3) månader från det att domen vunnit laga kraft.
Förhandling och medling om avtalsvillkor för fjärrvärme
Förhandling
9.2 Konsumenten har rätt till förhandling med leverantören om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten hos
konsumentens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Konsumenten har även rätt till förhandling om
leverantören har gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till konsumentens nackdel. Begäran om sådan
förhandling ska framställas av konsumenten inom tre (3) veckor från den dag då konsumenten underrättades om
de ändrade villkoren.
2018-10-10
9 (10)
Medling
9.3 Om en förhandling enligt ovan inte leder till någon överenskommelse om vilka villkor som ska gälla för fjärrvärmeleveransen får konsumenten eller leverantören ansöka om medling. En ansökan om medling ska ges in till
Fjärrvärmenämnden eller den myndighet som vid var tid medlar enligt fjärrvärmelagen. Ansökan ska ha kommit
in till myndigheten inom tre (3) veckor från den dag leverantören meddelade konsumenten om att förhandling
enligt ovan avslutats.
Prisändring
9.4 Om inte annat har avtalats ska prisändringar inte ske oftare än en (1) gång per år. Prisändringar får inte ske
retroaktivt. Leverantören har rätt att ensidigt ändra gällande prisvillkor. Prisändringar till konsumentens fördel
får införas utan föregående information.
Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter och avgifter som beslutats av och som tillfaller det allmänna
får dock ske vid annan tidpunkt efter lagenlig underrättelse till konsumenten.
9.5 I det fall ett fast pris eller en speciell prismodell är avtalad för en bestämd tid får punkten 9.4 första stycket inte
åberopas som stöd för att bryta avtalet.
Ensidig ändring av avtalsvillkor till nackdel för konsument
9.6 Om en prisändring är till konsumentens nackdel eller om leverantören har givits rätt i det enskilda kundavtalet
att ändra gällande avtalsvillkor till nackdel för konsumenten ska leverantören skriftligen meddela konsumenten
senast två (2) månader innan de ändrade villkoren ska börja gälla.
I meddelandet ska skälen för ändringen anges samt en upplysning lämnas om att konsumenten har rätt att
begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.
Om leverantören inte följer bestämmelserna i första och andra styckena, får de ändrade villkoren inte tillämpas.
9.7 Konsumenten har rätt att inom två (2) månader från det att konsumenten underrättades om ändringen säga upp
avtalet om fjärrvärmeleverans, om konsumenten inte accepterar de ändringar som leverantören föreslår.
9.8 Konsumenten kan också begära förhandling i enlighet med punkten 9.2 inom tre (3) veckor från den dag då
konsumenten underrättades om de ändrade avtalsvillkoren. Träffas ingen överenskommelse mellan parterna har
konsumenten rätt att säga upp avtalet om fjärrvärmeleverans senast tre (3) veckor från det att leverantören
meddelat konsumenten att förhandlingen avslutats.
9.9 Konsumenten kan också ansöka om medling senast tre (3) veckor efter det att förhandlingen avslutats och har
rätt att säga upp avtalet senast tre (3) veckor från den dag myndigheten meddelade beslut om att avsluta
medlingen eller, om ansökan lämnas utan bifall.
9.10 Om en konsument enligt ovan säger upp det enskilda kundavtalet om fjärrvärmeleverans upphör avtalet att gälla
tre (3) månader från dagen för uppsägning. Under uppsägningstiden får de ändrade avtalsvillkoren inte
tillämpas.
Ingen kostnad, avgift eller annan förpliktelse får krävas av konsumenten på grund av uppsägningen.
Övriga ensidiga ändringar
9.11 För det fall en ändring inte är till konsumentens nackdel ska leverantören på lämpligt sätt genom t.ex.
meddelande på faktura underrätta konsumenten om ändringen. Sådan underrättelse ska ske senast två (2)
månader innan ikraftträdandet.
10 Hinder för avtalets fullgörande
10.1 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte
råder över. Som hinder räknas krig, terrorhandlingar, myndighetsbeslut, omfattande driftsstörningar, brand,
störningar i allmänna transportväsendet eller annat förhållande som ingen av parterna har orsakat, kunnat
förutse eller rimligen undvika och som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande.
11 Information, vägledning och tvistlösning
11.1 Leverantören ska lämna tydlig information på sin webbplats om
1. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål till leverantören,
2. tvistlösningsnämnden Allmänna reklamationsnämnden, tillsammans med dennes webbadress och
postadress. Informationen ska vara klar, begriplig och lättillgänglig, samt
2018-10-10
10 (10)
3. oberoende användarrådgivning, där konsumenten kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder
och jämförelseprofiler. På konsumentens begäran ska information om oberoende användarrådgivning
lämnas på annat sätt.
11.2 Bedrivs försäljning online ska leverantören ange sin e-postadress samt länk till EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr. Denna länk ska vara lätt tillgänglig för konsumenten.
11.3 För information och vägledning kan konsumenten vända sig till konsumentvägledare.
11.4 Tvist avseende avtalets giltighet, tillämpning och tolkning ska i första hand avgöras genom förhandling mellan
parterna. Om förhandlingarna inte leder till att tvisten kan avgöras kan tvisten på konsumentens begäran prövas
av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Tvisten kan även prövas av allmän
domstol eller annan enligt lag behörig instans.
11.5 Om leverantören helt eller delvis motsätter sig ett krav från en konsument, som grundas på ett avtal mellan
parterna ska leverantören ge konsumenten information om Allmänna reklamationsnämnden, som konsumenten
kan vända sig till för att få sitt krav prövat. Leverantören ska också informera konsumenten om huruvida denne
har för avsikt att medverka vid tvistlösningsförfarandet.
11.6 Informationen ska vara klar och begriplig, innehålla Allmänna reklamationsnämndens webbadress och postadress samt ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.
11.7 Om prövning av tvist pågår i någon av de ovan nämnda instanserna får indrivning av den skuld som tvisten gäller
inte ske förrän tvisten är slutligt avgjord.