Förutsättningar och regelverk

Förutsättningar för solel

Bäst förutsättningar har tak med lutning på 30-50 grader som ligger i sydlig riktning och inte skuggas av något, men även tak i västlig eller östlig riktning kan vara lämplig för solceller (de producerar cirka 80 % mot ett tak i sydlig riktning).

Om du har ett tak med en svag lutning så vinklar man upp solcellerna med hjälp av montagesystem. Taket bör också vara i ett gott skick om man ska installera solceller då solcellerna antagligen kommer sitta där i runt 30 år. Och under den tiden vill man undvika ett takbyte.

Storleken på solcellsanläggningen beror på hur mycket el du förbrukar men också av förutsättningarna på ditt tak och storlek på din huvudsäkring.

Livslängden på en solcellsanläggning är över 25 år men de kommer att fungera bra i många år därefter också då solceller inte har några rörliga delar. Det är bara växelriktaren som kan behöva bytas ut någon gång under dessa 25 år. De flesta solceller har idag också en effektgaranti som innebär att solcellerna kommer att generera en viss nivå av el under hela sin livslängd. 

Regelverk

Bygglov

Från den 1 augusti 2018 är kravet på bygglov inom detaljplanerat område för solceller borttaget, så länge panelerna följer husets form. Reglerna gäller för en- och tvåfamiljsfastigheter.

För byggnader eller områden med uppvinklade solcellspaneler, solfångare på platta tak eller byggnadsintegrerade anläggningar gäller fortfarande bygglov. Det kommer även i fortsättningen krävas för solenergianläggningar på byggnader inom områden som klassas som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov kommer även krävas för solcellsinstallationer inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För att vara på den säkra sidan så kontrollera med kommunen om det finns några hinder.

Investeringsstöd

Från den 1 maj 2019 är stödnivån satt till 20 %. Den nya stödnivån gäller för alla som står i kön och ännu inte har fått besked från Länsstyrelsen. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor.

Från den 1 januari 2019 är kravet på att lämna uppgifter om årlig elproduktion till länsstyrelsen borttaget. Så du behöver alltså inte längre rapportera in några uppgifter.

Ansökan om investeringsstöd till boverket ska av privatpersoner vara inlämnad inom 6 månader från det att projektet påbörjats. För företag, för övriga måste ansökan vara inlämnad innan projektet har påbörjas.

Regler för installation av solceller till elnätet

Vid installation av en solcellsanläggning ska elmätaren sitta på utsidan (för småhus). Detta är ett säkerhetskrav. Läs mer här