Malin Ljunggren Marknadsansvarig TEL:0371-589113 malin.ljunggren@gislavedenergi.se

Mikroproduktion

 Vad är en mikroproducent?

Du är en mikroproducent då du producerar egen el för att täcka ditt egna behov. Då både elanvändning och elproduktionen varierar under året så köper du el vid underskott i produktionen och säljer vid överskott.

För att vara mikroproducent ska följande kriterier uppfyllas:

  • Inmatning och utmatning skall ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 A
  • Du måste anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer el som du vill mata in i elnätet. Elnätsägaren har sedan ett ansvar att lämna kontrolluppgift till skatteverket på din inmatning och uttag.
  • Både fysiska och juridiska personer kan räknas som mikroproducenter.

Skillnaden mellan mikroproducent och vanlig producent?

Det finns några tydliga fördelar med att vara mikroproducent.
Nätägaren är skyldig att sätta upp mätning och mäta din produktion och får ej ta betalt för det.
Från och med 1 januari 2015 får du som är mikroproducent och har anmält till din nätägare att du producerar el en skattereduktion på 60 öre/kWh av den el du levererar ut på nätet, upp till max lika mycket som du använder i samma mätpunkt.

 

Information vid installation till elnätet

Vi har tagit fram en informationstext om vad som gäller vid installation av mikroproduktionsanläggning. Den kan du ladda ner här. 

 

Regler för skattereduktion

Från och med den 1 januari 2015 får de som är mikroproducenter en skattereduktion motsvarande 60 öre/kWh på den el som matas ut på elnätet enligt följande regler:
1. Man kan maximalt få tillbaka 18 000 kronor per år.
2. Man kan maximalt få tillbaka för 30 000 kilowattimmar.
3. Man får 60 öre per kilowattimme.
4. Max 100 A mätarsäkring.

Nätägaren kommer att ansvara för att lämna in kontrolluppgift till skatteverket.

Ansökan ska vara inlämnad, innan projektet påbörjas för företag, för övriga inom 6 månader från det att projektet påbörjats. Systemet måste vara nätanslutet. Produktionen ska följas upp och rapporteras under 3 år.

Bidrag för att sätta upp en solcellsanläggning

Regler för investeringsstöd

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är maximalt 30%. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor.

Du kan läsa mer om det på Solelportalen på Energimyndigheten.

ROT-Avdrag

Du kan istället för investeringsstöd få ROT-avdrag för din installation. Observera att du kan inte få både investeringsstöd och ROT-avdrag. Schablonen som Skatteverket godkänt är en arbetskostnad på 30% av totala systempriset inklusive moms, vilket betyder att kunden får 15% av systempriset i skattereduktion i form av ett ROT-avdrag. Om du valt ROT-avdrag och sedan får investeringsstöd blir du återbetalningsskyldig för ROT-avdraget.