Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan. Gällande 2020, inrapporterad mars 2021

Företaget:

Gislaved Energi Elnät AB
556223-8765

Övervakningsansvarig:

Malin Ljunggren

Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver handel med eller produktion av el?

Ja

Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 kunder?

Nej

Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering av tredje part

Koncerngemensam personal är kundservice, växel, ekonomi och ledning. Den koncerngemensamma personalens kostnad för elnätet beräknas utefter en arbetsvärdering som justeras årligen för att hantera förändringar i arbetsuppgifter.

Gemensamma IT-system: Kostnaden fördelas utefter olika kostnadsbärare som antal kunder tex.

Gemensamma kostnader för lokaler, städning mm fördelas efter bedömd arbetsyta.

Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsliga?

Kundregister, förbrukningsregister, kundanläggningsstatistik, kunders kreditvärdighet, avtalsvillkor, kundens elhandelsleverantör, leverantörsbyten.

Beskriv vilka åtgärder företaget, under året, har genomfört för att hindra icke behöriga från att få tillgång till ovannämnd kommersiellt känslig information.

Känsliga uppgifter lämnas enbart ut till kund eller till den som fått fullmakt av kund att hämta ut dessa. För personal som enbart arbetar med elnätsfrågor har behörigheten begränsats så att de enbart har möjlighet att se det som berör elnätet. Om vi har personal som enbart arbetar med andra tjänster styrs behörigheten så att de bara ser det som de arbetar med. Våra anställda som jobbar både i nätbolaget och elhandelsbolaget och som hanterar kommersiellt känslig information har skrivit på ett personligt sekretessavtal där de förbinder sig att arbeta som om IT-systemen vore separerade.

Beskriv vilka utbildningsinsatserföretaget har genomfört under året i syfte att motverka diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden:

Övervakningsplanen finns tillgänglig för samtliga anställda. Alla nyanställda får information om övervakningsplanen. Den personal som kan hamna i situationer som kräver ett icke diskriminerat arbetssätt har möten med muntlig rapportering och diskussion om aktuella ärenden och hur man skall förhålla sig till övervakningsplanen.

Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen:

Ledningsgruppen arbetar ute i verksamheten och är med i diskussioner när situationer sker som skulle kunna vara diskriminerande. Vi har nyanställt tre personer under året som har fått utbildning om innehållet i övervakningsplanen.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tar del av övervakningsplanen samt vilka åtgärder som har vidtagits vid överträdelse

Genom att varje år gå igenom övervakningsplanen med de anställda vid ett gemensamt personalmöte. Inga överträdelser har skett under året.

Beskriv a) vilket tillvägagångssätt företaget använt för att utse den övervakningsansvarige och b) vilka befogenheter denne har.

  1. a) marknadsansvarig är också övervakningsansvarig, utsedd av vd.
  2. b) övervakningsansvarig har befogenhet att redovisa till företagets ledningsgrupp som beslutar om åtgärd.

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen under året:

Den övervakningsansvarige finns med ute i den dagliga verksamheten för att kunna stötta vid frågor från personalen och även upptäcka om någon skulle agera diskriminerande. Vid månatliga möten med kundservice finns övervakningsplanen med i mötesagendan.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?

VD, Hans Brunström och Marknadsansvarig Malin Ljunggren

Var publiceras den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplan?

www.gislavedenergi.se