Särskilda avtalsvillkor näringsidkare elnät

Särskilda avtalsvillkor Elnät (N)
Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi utarbetade
Allmänna Avtalsvillkoren enligt Elnätsavtalet och reglerar behandlingen av personuppgifter.
Gislaved Energi Elnät AB (nedan kallad GEE) är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som denne behandlar. En fullständig information om den
registrerades rättigheter finns publicerad på GEEs hemsida.
GEE samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden, för det berättigade intresset att
kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. I de fall då företrädare för kunden lämnat uppgift om e-postadress
och mobiltelefonnummer till GEE, så medför detta att denne samtidigt lämnar ett samtycke till att GEE får
använda dessa uppgifter, för att under kundförhållandet, ge kunden sådan information som GEE anser vara
väsentlig för kunden.
GEE kan, avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål, komma att anlita underleverantörer
(personuppgiftsbiträden).
Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning
eller om GEE har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett
koncernföretag.
Registrerade har rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas av GEE.
Registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot
dataskyddsförordningen, har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.