Särskilda avtalsvillkor konsument elnät

Särskilda avtalsvillkor Elnät (K)
Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi utarbetade
Allmänna Avtalsvillkoren enligt Elnätsavtalet och reglerar behandlingen av personuppgifter.
Gislaved Energi Elnät AB (nedan kallad GEE) är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som denne behandlar. En fullständig information om Kundens
rättigheter finns publicerad på GEEs hemsida.
GEE samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. I de fall då
kunden själv lämnat uppgift om e-postadress och mobiltelefonnummer till GEE, så betyder det att kunden
samtidigt lämnar ett samtycke till att GEE får använda dessa uppgifter, för att under kundförhållandet, ge
kunden sådan information som GEE anser vara väsentlig för kunden.
Inhämtade personuppgifter kan komma att behandlas av GEE för att genomföra marknadsanalyser, upprätta
statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för GEEs berättigade intresse att kunna utveckla och förbättra produkter och tjänster samt hålla en
god kundkontakt.
GEE kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita underleverantörer
(personuppgiftsbiträden).
Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning
eller om GEE har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett
koncernföretag.
Därutöver kan personuppgifter komma att lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för
bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.
Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är
korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras.
Kunden har rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas av GEE. Kunden kan även
begära rättelse av felaktiga uppgifter. Kunden har vidare, under vissa förutsättningar, rätt till begränsning av
behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, samt rätt att invända mot behandling
som stöder sig på intresseavvägning, samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.
Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot
dataskyddsförordningen, har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.