Allmänna avtalsvillkor näringsidkare elnät

NÄT 2012 N (rev) 2015-02-27

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA
ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA
ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.
1. Inledande bestämmelser
1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till sådana
anläggningar, när anslutningen och överföringen avser näringsverksamhet eller annan likartad
verksamhet. För anslutning och överföring av el till konsumenter tillämpas andra villkor.
1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.
Den som utarbetat dessa allmänna avtalsvillkor får ändra villkoren. Elnätsföretaget har rätt att mot
kunden införa sådana ändringar. När elnätsföretaget inför sådana ändringar får de nya villkoren börja
tillämpas tidigast två månader efter att elnätsföretaget underrättat kunden om ändringarna.
1.3 I dessa allmänna avtalsvillkor avses med
- anvisat elhandelsföretag: det elhandelsföretag som säljer el till den kund som inte själv väljer
elhandelsföretag. Det anvisade elhandelsföretaget utses av elnätsföretaget.
- balansansvarig: den som i avtal med den systemansvariga myndigheten åtagit sig det ekonomiska
ansvaret för att elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i kundens uttagspunkt.
- elhandelsföretag (elleverantör enligt ellagen (1997:857)): det företag som en kund köper sin el av.
- elnätsföretag (nätkoncessionshavare enligt ellagen): det företag som med stöd av nätkoncession
ansluter och överför el åt kunden.
-nätkoncession: tillstånd att dra fram, använda och underhålla elledningar i det område där kundens
anläggning finns.
- passdel: avser den del av säkringsutrustningen som begränsar storleken på den smältpatron (propp)
som kan användas.
- schablonberäkning: den beräkning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden som ett
elnätsföretag inom ett av myndighet fastställt geografiskt område utför avseende kunder som har ett
säkringsabonnemang om högst 63 ampère och som inte efter särskild överenskommelse timavräknas.
- systemansvarig myndighet: den myndighet, Affärsverket svenska kraftnät, i fortsättningen Svenska
kraftnät, som har det övergripande ansvaret för att landets produktion och förbrukning av el är i balans.
- uttagspunkt: enligt ellagen den punkt där en kund, som har ett avtal med ett elnätsföretag, tar ut el för
förbrukning.
1.4 upphävd genom beslut 2018-04-24.
2 Anslutning av elanläggning
Anslutning och överföring
2.1 För anslutning till elnätet samt överföring av el till kundens uttagspunkt gäller dessa villkor och vad som
i övrigt avtalats. Elnätsföretaget tillämpar vid varje tidpunkt gällande prisbestämmelser.
2.2 Om elnätsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas.
2.3 Elnätsföretaget bestämmer spänning och strömart. Om ändringar av dessa medför kostnader för kunden
vid utbyte av apparater m.m. ska kostnaderna ersättas av elnätsföretaget. Hänsyn ska därvid tagas till
uppkommen värdeförändring.
Hinder mot avtalets fullgörande
2.4 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne
inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar, störningar i
allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets
fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat
undanröja.
2.5 Om den systemansvariga myndigheten begär att uttaget av el i området ska begränsas eller avbrytas kan
elnätsföretaget enligt ellagen bli skyldigt att avbryta eller begränsa överföringen av el till kundens
uttagspunkt.
2.6 Elnätsföretaget har rätt att avbryta överföringen av el för att vidta åtgärder som är motiverade av
elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall
pågå längre än åtgärden kräver.
2.7 Kan elnätsföretaget förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen ska kunden i god tid underrättas
på lämpligt sätt.
2.8 När det är nödvändigt att avbryta eller begränsa kunders uttag av el enligt punkterna 2.4 eller 2.6 ska
elnätsföretaget fördela tillgänglig överföringskapacitet mellan sina kunder så rättvist som möjligt.
När det är nödvändigt att avbryta eller begränsa uttaget av el enligt punkten 2.5 ska det genomföras så
att samhällsviktiga elanvändare prioriteras.
Ersättning för skada m.m.
2.9 För skada orsakad genom inverkan av el finns bestämmelser om strikt ansvar i ellagen.
2.10 I de fall ellagens bestämmelser om strikt ansvar inte gäller har kunden rätt till ersättning av
elnätsföretaget för avbrott, inskränkning eller annan störning i överföringen endast om detta förorsakats
av vårdslöshet eller försummelse från elnätsföretagets sida.
Rätten till ersättning omfattar inte ren förmögenhetsskada och inte heller följdskada vid person- eller
sakskada.
2.11 Om en kund påtalar att ett byte av elhandelsföretag inte genomförts på rätt sätt eller i rätt tid svarar
elnätsföretaget för att frågan, efter samråd med det anmälande elhandelsföretaget, utreds. Elnätsföretaget
ska även lämna besked till kunden om vad som orsakat felaktigheten. Besked ska, om inte särskilda skäl
föreligger, lämnas till kunden inom en månad från det att kunden tagit kontakt med elnätsföretaget.
2.12 Om elnätsföretaget inte fullgjort sin skyldighet enligt punkten 8.2 eller inte rapporterat insamlade
mätvärden vid ett byte av elhandelsföretag eller vid ett påbörjande av elleverans enligt punkten 4.6 har
kunden rätt till ersättning för den skada som därvid uppstår.
Om kunden gjort sannolikt att denne drabbats av skada men skadebeloppet inte uppgår till 300 kronor
per uttagspunkt och skadetillfälle ska kunden ändå erhålla ersättning med 300 kronor. För att få
ersättning med högre belopp måste kunden styrka skadan och dess storlek.
2.13 Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar den
skadelidande parten det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.
Avbrottsersättning
2.14 Om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser från spänningssatt koncessionerat nät
under en sammanhängande period om minst tolv timmar har kunden rätt till avbrottsersättning om inte
någon av följande situationer föreligger.
1. Avbrottet beror på kundens försummelse.
2. Överföringen har avbrutits med stöd av punkten 2.6.
3. Elnätsföretaget kan visa att avbrottet berott på ett hinder utanför berört elnätsföretags kontroll, som
detta inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder detta inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit.
4. Avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller
mer.
2.15 Elnätsföretaget till vars nät kundens anläggning är ansluten ska betala avbrottsersättning till kunden
enligt de närmare bestämmelser som anges nedan.
2.16 När avbrottsersättning beräknas ska en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) anses
avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de
närmast följande två timmarna.
Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas
med 12,5 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) avrundat till närmast högre hundratal kronor.
Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar ska för varje därefter påbörjad
tjugofyratimmarsperiod ytterligare ersättning betalas med 25 procent av kundens beräknade årliga
nätkostnad, dock ytterligare lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal
kronor.
Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av kundens beräknade årliga
nätkostnad.
2.17 Avbrottsersättning får jämkas efter vad som är skäligt
- om avbrottsersättningen är oskäligt betungande med hänsyn till de ekonomiska förhållandena hos
elnätsföretaget eller hos ägare till annat nät som på grund av avbrottet är ersättningsskyldig gentemot
elnätsföretaget enligt ellagen, eller
- om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för
betydande risker.
2.18 Elnätsföretaget ska utge avbrottsersättning utan oskäligt dröjsmål och aldrig senare än sex månader från
utgången av den månad då elnätsföretaget fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet.
Om betalning inte sker i rätt tid utgår ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) för ej utgiven ersättning.
2.19 Om kunden inte erhållit avbrottsersättning ska kunden underrätta elnätsföretaget om anspråk på
avbrottsersättning inom två år från det att avbrottet upphört. Gör kunden inte det har denne förlorat
rätten till avbrottsersättning för det aktuella avbrottet.
2.20 Avbrottsersättning ska avräknas från skadestånd som betalas ut på grund av samma elavbrott.
Information
2.21 Elnätsföretaget ska informera kunden om leveranssäkerheten i elnätet och om rätten till
avbrottsersättning och skadestånd.
3 Anläggningar
3.1 Parterna får inte använda sina anläggningar så att skada kan uppkomma på motpartens anläggningar,
eller så att störningar kan uppstå i nätet eller för andra kunder.
Elnätsföretagets anläggningar
3.2 Elnätsföretaget drar mot engångsavgift fram erforderliga ledningar till en av elnätsföretaget vald
anslutningspunkt. Elnätsföretaget äger ledningarna och bestämmer deras läge efter samråd med kunden.
Önskar kunden annan anslutningspunkt, annat läge eller ökad kapacitet ombesörjer elnätsföretaget sådan
åtgärd mot särskild ersättning för de merkostnader som därvid uppkommer.
3.3 Elnätsföretagets ledningar är avsedda för elanslutningen och överföringen av el och får inte utan
skriftligt tillstånd från elnätsföretaget utnyttjas för annat ändamål.
3.4 Elnätsföretaget har rätt att inom anslutningsfastigheten installera och bibehålla mätare jämte annan för
kontroll av förbrukningen erforderlig utrustning, här kallad mätanordningen. Plats för denna väljes av
elnätsföretaget efter samråd med kunden och ska upplåtas utan kostnad för elnätsföretaget.
Mätanordningen är elnätsföretagets egendom eller upplåten till dennes förfogande och får hanteras
endast av elnätsföretaget eller någon som detta anlitat.
För kund som önskar annan mätning än den elnätsföretaget tillämpar för kunder inom
schablonberäkningen finns särskilda bestämmelser om kostnader för mätare m.m. i ellagen.
3.5 Kunden ska se till att för denne tillgänglig mätanordning är lätt åtkomlig för elnätsföretaget.
Elnätsföretagets plomberingar eller andra spärrdon får inte brytas.
Kundens anläggning
3.6 Alla förekommande arbeten på kundens anläggning ska utföras enligt gällande bestämmelser. För
arbetets utförande ska, om inte annat följer av gällande bestämmelser, anlitas behörig elinstallatör.
3.7 Anslutning av kundens anläggning till nätet får endast utföras av elnätsföretaget.
Elinstallationsarbete som medför behov av ny eller ändrad anslutning eller som medför väsentliga
förändringar i kundens uttag av el ska innan arbetet påbörjas skriftligen föranmälas till elnätsföretaget av
en behörig elinstallatör.
3.8 Kunden ansvarar för att ha rätt avgiftsbestämmande passdel eller säkring. Ändring av
avgiftsbestämmande passdel eller säkring får ske endast efter elnätsföretagets medgivande.
Elinstallationsarbete enligt punkten 3.7 andra stycket, samt arbete som avser elmätare,
avgiftsbestämmande passdel eller avgiftsbestämmande säkring ska skriftligen färdiganmälas till
elnätsföretaget av en behörig elinstallatör.
3.9 Elnätsföretaget äger inte och ansvarar inte för att bekosta, installera eller underhålla för mätanordningen
erforderlig utrustning såsom mätartavla, mätarskåp och mätarledningar.
3.10 Elnätsföretaget har rätt att kräva att kunden på egen bekostnad ändrar sin anläggning så att betryggande
driftförhållanden uppnås och så att gällande bestämmelser uppfylls.
3.11 Kunden är skyldig att på elnätsföretagets begäran lämna uppgift om antalet anslutna apparater och
bruksföremål samt om dessas beskaffenhet och effektbehov.
3.12 Kunden får inte koppla samman elnätsföretagets anläggning med annan kraftkälla eller anläggning om
inte annat avtalats.
3.13 Elnätsföretaget eller någon företaget anlitat ska efter samråd med kunden lämnas tillträde till för denne
tillgänglig anläggning och mätanordning.
För de fall kunden inom sin anläggning har uttagspunkt som nyttjas av annan elanvändare ska kunden
tillse att elanvändaren lämnas tillträde till den mätanordning som tillhör sådan uttagspunkt.
3.14 Elnätsföretaget har rätt att göra en besiktning av kundens anläggning.
Om elnätsföretaget vid inkoppling eller besiktning upptäcker felaktigheter i kundens anläggning, ska
elnätsföretaget underrätta kunden om detta.
En besiktning innebär inte att elnätsföretaget övertar det ansvar och de skyldigheter som kunden eller
den som utfört arbete på kundens anläggning kan ha.
3.15 Om elnätsföretaget och kunden kommit överens om att ett komplett femledarsystem ska finnas inom
nätstationsområdet ska respektive part ha erforderlig kontroll över femledarsystemet så att funktionen
upprätthålls i rimlig utsträckning. Överenskommelsen kräver ett separat avtal mellan parterna.
4 Mätning, insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering
Mätning
4.1 Till kunden överförd el registreras av elnätsföretagets mätare eller av mätare som elnätsföretaget
godkänt.
Omfattar mätanordningen elmätare med överföring av mätvärden eller pulser till terminal eller
centralsystem och den överförda registreringen inte överensstämmer med elmätarens ska elmätarens
registrering gälla.
4.2 Har part anledning förmoda att fel föreligger i mätanordningen ska denne utan oskäligt dröjsmål
underrätta andra parten om detta. Kunden har då rätt att påkalla provning av anordningen. Provningen
utförs av elnätsföretaget, eller någon elnätsföretaget anlitar, om kunden godtar det. Kunden har dock rätt
att begära att provningen kontrolleras eller utförs av opartisk sakkunnig.
4.3 Vid provning ska mätarens registrering anses godtagbar i det fall avvikelsen inte är större än vad den får
vara enligt vid var tid gällande föreskrifter. Är avvikelsen större ska mätvärdena rättas och uttaget av el
anses motsvara de rättade värdena.
4.4 Sker provning på kundens begäran och det då konstateras att mätarens registrering är godtagbar enligt
punkten 4.3 ska kunden ersätta elnätsföretaget med högst de självkostnader som uppkommit för
provningen. I annat fall bekostas provningen av elnätsföretaget. Elnätsföretaget ska i förväg informera
kund som begär provning om beräknad kostnad för provningen.
Insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering
4.5 Insamling av mätvärden ska ske i enlighet med vid var tid gällande författning.
Insamling av mätvärden hos en kund ska, om inte noggrannare mätning begärs, genomföras vid varje
månadsskifte för kunder vars köp av el ingår i underlaget för schablonberäkning och dagligen för övriga
kunder. Därutöver ska mätvärden insamlas vid byte av elhandelsföretag, påbörjande och avslutande av
elleverans. Vid nyanslutning, permanent frånkoppling och byte av mätare ska mätarens register avläsas.
Om elnätsföretaget inte kan genomföra insamling av mätvärden enligt ovan ska dessa fastställas på annat
sätt i enlighet med vid var tid gällande föreskrifter.

Om inte annat framgår av författning ska insamling av mätvärden ske vid tidpunkt och på sätt som
bestäms av elnätsföretaget.

En kund som begär att elförbrukningen ska mätas på annat sätt än som ovan angivits ska av
elnätsföretaget debiteras merkostnaden för denna mätning och för rapporteringen av resultaten av dessa
mätningar. Om mätningen därvid kräver en annan mätutrustning ska kunden debiteras kostnaden för
mätaren med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i uttagspunkten.
Andra kostnader för mätning än de som nu nämnts får inte debiteras kunden. Trots det som sägs i
föregående stycke får en kund, som ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att mängden
överförd el ska mätas per timme, inte debiteras merkostnader för detta.

4.6 Elnätsföretagets skyldigheter att rapportera mätvärden regleras i författning.
Elnätsföretaget ska senast vid fakturering till kund vars köp av el ingår i underlaget för
schablonberäkning, och på begäran till det företag som kunden utsett, informera om följande utan
särskild kostnad för kunden:
- mätarställningar vid varje månadsskifte,
- energiförbrukning under mätperioden,
- beräknad årsförbrukning samt
- förbrukningsstatistik per månad i kWh för de senaste tretton månaderna. I de fall det begärs ska
elnätsföretaget lämna uppgifter om kundens förbrukningsstatistik för en längre period om dessa
uppgifter finns tillgängliga.
Enskilda mätvärden från en uttagspunkt som ska timavräknas per dygn ska efter leveransmånadens slut
och senast vid fakturering rapporteras till kunden och på begäran till det företag som kunden utsett. Om
faktureringen omfattar mer än en månad, och mätsystemet kan leverera mätarställningar, ska vid
rapportering även mätarställningar vid varje månadsskifte redovisas.
För kund med en uttagspunkt som timavräknas per dygn och för kund med en timmätt schablonavräknad
uttagspunkt ska elnätsföretaget utan särskild kostnad tillhandahålla uppgifter om förbrukning som minst
omfattar de senaste tre åren eller innevarande elnätsavtals löptid, om denna är kortare. Dessa uppgifter
ska motsvara de intervaller för vilka faktureringsinformation har framställts. Elnätsföretaget ska även på
kundens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till det företag som kunden utsett.
Elnätsföretaget ska utan särskild kostnad för kunden även tillhandahålla uppgifter om förbrukning per
dag, vecka, månad och år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller innevarande
elnätsavtals löptid, om denna är kortare. Elnätsföretaget ska även på kundens begäran lämna uppgifterna
utan särskild kostnad till det företag som kunden utsett. Informationen enligt detta stycke ska göras
tillgänglig varje kvartal om kunden begär det och i annat fall minst två gånger per år.
Vid påbörjad elleverans eller vid byte av elhandelsföretag (påbörjande eller övertagande av elleverans)
ska elnätsföretaget senast 15 vardagar efter att elleverans påbörjats eller övertagits till kund informera
om följande:
- tidpunkten för påbörjande eller övertagande av elleverans,
- orsaken till meddelandet (påbörjande eller övertagande av elleverans),
- vilket elhandelsföretag som har avtal om elleverans i uttagspunkten,
- anläggningsidentitet (anl id),
- identitet för nätavräkningsområde (områdes id) samt
- mätaridentitet.
Till berörda elhandelsföretag sker motsvarande rapportering enligt författning.

4.7 Fakturering ska grundas på insamlade mätvärden.
Om särskilda skäl föreligger får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd
överförd el. Den uppskattade mängden överförd el ska då fastställas med ledning av kundens tidigare
kända förbrukning samt övriga omständigheter som t.ex. av kunden uppgivna förändringar som kan
antas påverka mängden överförd el.
Vid avstämning av fakturering som har grundats på uppskattade mätvärden ska avstämningen efter
insamling av mätvärden ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats för den tid
avstämningen omfattar. Om inte särskilda skäl för annan beräkningsgrund föreligger ska uppskattningen
därvid utföras som om kundens förbrukning följt kundkategorins normala förbrukningsmönster.
Fakturering får endast om särskild överenskommelse träffats därom omfatta kostnader som uppstår efter
fakturans förfallodag.
Om inte särskilda skäl föreligger ska slutfakturan grundas på insamlade mätvärden.
4.8 Om det vid provning eller på annat sätt konstaterats att mätanordningen inte fungerar eller om denna
registrerat annan mängd överförd el än den verkliga eller har fel skett vid insamling av mätvärden,
uppskattar elnätsföretaget efter samråd med kunden och berörda elhandelsföretag den mängd el som
överförts. Uppskattningen ska ligga till grund för elnätsföretagets fakturering.
Sådan uppskattning får inte ske för längre tid tillbaka än tre år från det att felet blev känt av båda
avtalsparterna. Har part uppenbarligen känt till omständighet enligt första stycket utan att underrätta den
andra parten om detta får uppskattning ske för längre tid.
Har överförd mängd enligt denna punkt uppskattats ska elnätsföretaget meddela detta senast i samband
med fakturering.
4.9 Uppskattad överföring enligt punkten 4.8 ska fastställas med ledning av kundens tidigare kända
mätvärden i uttagspunkten samt övriga omständigheter som kan ha påverkat omfattningen av
överföringen.
4.10 Har den uppskattade överföringen i något av ovanstående fall baserats på oriktiga antaganden, ska
reglering av det felaktigt fakturerade beloppet ske. Regleringen ska normalt ske vid påföljande
faktureringstillfälle.
5 Betalning och säkerhet
5.1 Kunden ska betala för att vara ansluten till nätet och för överföring av el. Betalningsskyldigheten
omfattar även överföring av el som kunden inte kunnat tillgodogöra sig på grund av fel inom sin anläggning, eller av annan orsak som inte beror på elnätsföretaget.
5.2 Om kunden börjar ta ut el i uttagspunkten utan att ha något giltigt avtal med ett elhandelsföretag ska
kunden betala för elen till det elhandelsföretag som elnätsföretaget är skyldigt att anvisa enligt punkten
8.3, enligt de villkor som detta elhandelsföretag tillämpar.
5.3 Kundens betalning ska vara elnätsföretaget tillhanda senast på den i elnätsföretagets faktura angivna
förfallodagen, vilken infaller tidigast 15 dagar efter det att elnätsföretaget avsänt fakturan, om inte annat
skriftligen avtalats.
5.4 Sker inte betalning i rätt tid har elnätsföretaget rätt att av kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta
enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som är
förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader
för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.
5.5 Om elnätsföretaget har skälig anledning att befara att kunden inte kommer att fullgöra sina
betalningsförpliktelser har elnätsföretaget rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för
fortsatt anslutning och överföring.
Om elnätsföretaget enligt första stycket har rätt att begära säkerhet eller förskottsbetalning har
elnätsföretaget också rätt att kräva månadsfakturering.
Säkerhet eller förskott får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar sex månaders beräknade
avgifter för överföring av el.
Har kunden i ett års tid från det att säkerhet ställdes eller förskottsbetalning första gången betalades i rätt
tid fullgjort sina betalningsförpliktelser ska den ställda säkerheten återlämnas respektive kravet på
förskottsbetalning avbrytas.
Om kunden har ställt säkerhet enligt denna punkt ska deponerade medel placeras på räntebärande konto,
skiljt från elnätsföretagets egna tillgångar.
6 Avbrytande av överföring av el (frånkoppling) samt återinkoppling
6.1 Försummar kunden att betala förfallna avgifter, ställa säkerhet eller lämna förskottsbetalning och är
försummelsen inte ringa, får elnätsföretaget frånkoppla kundens anläggning från nätet. Frånkoppling får
också ske om kunden gör sig skyldig till annan väsentlig försummelse enligt dessa villkor och vad som i
övrigt avtalats.
6.2 Innan elnätsföretaget vidtar åtgärder med stöd av bestämmelserna i punkten 6.1 ska kunden beredas
tillfälle att vidta rättelse.
Avser försummelsen betalning ska kunden ges skälig tid, minst 15 dagar räknat från anmaning, att betala
innan frånkoppling får ske.
6.3 Frånkoppling får även ske när kunden åsidosätter villkor i avtal beträffande den el som elnätsföretaget
överför till kunden och åsidosättandet medför rätt för elhandelsföretaget att begära frånkoppling.
Ansvaret för att rätten till frånkoppling föreligger åligger alltid den som begärt åtgärden.
Har kunden, efter frånkoppling som skett enligt första stycket, bytt elhandelsföretag får elnätsföretaget
inte vägra kunden återinkoppling.
6.4 Frånkoppling får inte ske för fordran till den del den är föremål för tvist.
6.5 Återinkoppling sker först då kunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet, erlagt ersättning
för elnätsföretagets kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling samt erlagt
eventuellt begärd säkerhet eller förskottsbetalning.
7 Upplåtelse av mark, m.m.
7.1 För utförande och bibehållande av elnätsföretagets anläggningar för överföring av el inom
elnätsföretagets område för nätkoncession ska kunden upplåta mark i erforderlig mån och lämna
elnätsföretaget tillträde till berörda fastigheter. Häri ingår rätt för elnätsföretaget att underhålla och
reparera anläggningarna samt att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hinder för anläggningarna.
Skälig hänsyn ska därvid tas till kundens intressen.
7.2 Kunden ska erhålla ersättning enligt gällande författningar och praxis för skador till följd av åtgärder
enligt punkten 7.1.
Är elnätsföretagets anläggningar avsedda uteslutande för anslutning och överföring av el till kundens
anläggning lämnas ersättning endast för tillfälliga skador.
Ersättning lämnas inte i något fall för obetydliga tillfälliga skador.
7.3 Kunden får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra åtgärder som äventyrar
elsäkerheten, funktionen eller driften av elnätsföretagets anläggningar.
7.4 Om kunden kräver flyttning eller annan ändring av elnätsföretagets anläggningar, ska elnätsföretaget
medverka till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Av flyttningen eller ändringen
föranledda kostnader ska betalas av kunden.
7.5 Om elnätsföretagets anläggning inte är i funktion och inte heller i framtiden ska användas ska
elnätsföretaget på egen bekostnad avlägsna anläggningen om kunden begär det och anläggningen
innebär väsentligt men för denne.
7.6 Kunden är skyldig att på begäran teckna servitutsavtal eller medverka till att elnätsföretaget erhåller
ledningsrätt för sina anläggningar samt att verka för att elnätsföretaget till säkerhet för servitutsavtal
erhåller inskrivning i fastigheten.
7.7 Innehar kunden fastighet med annan rätt än äganderätt ska vad som ovan är föreskrivet gälla i tillämpliga
delar. Kunden ska verka för att elnätsföretaget tillförsäkras samma rättigheter som om kunden varit
ägare till fastigheten.
8 Byte och anvisning av elhandelsföretag
8.1 Byte av elhandelsföretag ska genomföras utan särskild kostnad för kunden.
Det åligger elnätsföretaget att genomföra byte av elhandelsföretag enligt anmälan från det nya
elhandelsföretaget som kunden valt.
Elnätsföretaget är skyldigt att genomföra bytet till den dag elhandelsföretaget och kunden kommit
överens om såvida anmälan från elhandelsföretaget skett senast 14 dagar innan bytet ska genomföras.

Om byte av elhandelsföretag och/eller balansansvarig inte skett på föreskrivet sätt kommer det tidigare
elhandelsföretaget att fortsätta leveransen, respektive balansansvaret att kvarstå på den tidigare
balansansvarige tills bytet kan äga rum.
8.2 Det åligger elnätsföretaget att efter att anmälan om nytt elhandelsföretag eller ny balansansvarig
inkommit underrätta anmälande elhandelsföretag om anmälan är fullständig eller ofullständig. Vid
fullständig anmälan ska elnätsföretaget bekräfta lämnade uppgifter samt om anmälan avser nytt
elhandelsföretag ange beräknad årsförbrukning i uttagspunkten. Vid ofullständig anmälan ska det av
underrättelsen framgå vad som är ofullständigt/felaktigt i anmälan.
8.3 Om en kund saknar avtal om elleverans med ett elhandelsföretag är elnätsföretaget enligt lag skyldigt att
anvisa kunden ett sådant (anvisat elhandelsföretag).
Elnätsföretaget ska utan dröjsmål underrätta kunden om vilket elhandelsföretag som anvisats och om
kundens möjligheter att byta elhandelsföretag.
8.4 Lämnar elnätsföretaget en anvisning enligt punkten 8.3 till kunden ska elnätsföretaget samtidigt
underrätta det anvisade elhandelsföretaget om detta.
9 Giltighet, ändringar och tillägg
9.1 Avtalet gäller tills vidare.
Om inte annat avtalats upphör avtalet senast en månad efter skriftlig uppsägning från kunden.
9.2 Om inte annat avtalats får elnätsföretaget ändra sina priser. Vid sådana prisändringar ska elnätsföretaget
underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse ska ske minst 15 dagar före ikraftträdandet,
antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller genom annonsering i dagspressen och
information på elnätsföretagets webbplats. Med dagspress avses den dagstidning som har störst
spridning i den kommun där överföringen sker.
Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller avgifter får ske och kan genomföras utan
föregående underrättelse.
Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dennas storlek.
9.3 Vid prisändring får det nya priset tillämpas med utgångspunkt antingen från insamlat mätvärde, om
insamlingen sker inom skälig tid från ändringstidpunkten, eller från en på skälig grund uppskattad
mätarställning.
9.4 Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt ellagen och kan bl.a. utöva tillsyn över
elnätsföretagens nättariffer för överföring av el. Vidare kan villkor och pris för anslutning prövas av
Energimarknadsinspektionen.