Avbrottsersättning

Om du drabbas av ett oplanerat strömavbrott som varat i minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen rätt till avbrottsersättning. Nedan kan du se hur stor avbrottsersättning du kan få beroende på hur lång tid du varit utan el. Dessa ersättningar gäller from 2018-01-01.

Avbrottsperiod i timmar Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad Minimibelopp i kronor
12-24 12,5 1000
24-48 37,5 2000
48-72 62,5 3000
72-96 87,5 4000
96-120 112,5 5000
120-144 137,5 6000
144-168 162,5 7000
168-192 187,5 8000
192-216 212,5 9000
216-240 237,5 10000
240-264 262,5 11000
264-288 287,5 12000
>288 300 13000

Avbrottets längd

Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet. Avbrottet anses avslutat vid den tidpunkt då elen kom tillbaka och om elleveransen därefter fungerat oavbrutet under de två närmsta timmarna.

Hur får jag ersättning

Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning utan den räknas av på din elnätsfaktura. Ersättningen betalas ut senast sex månader efter att vi fick kännedom om avbrottet. Om du inte fått avbrottsersättning men anser att du har rätt till det, kontaktar du vår kundservice senast inom två år. Om utbetalning ej sker i rätt tid har du rätt till ränta enligt räntelagen.

Avbrottsersättning utgår inte om:

-Anläggningen var frånkopplad då avbrottet inträffade
-Avbrottet beror på kundens försummelse
-Elen bryts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver.
-Avbrottet beror på fel i stamnätet
-Avbrottet ligger utanför Gislaved Energi Elnäts kontrollansvar.

Jämkning av avbrottsersättning

Om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker kan jämkning göras efter vad som anses skäligt.

Skadestånd

Drabbas du av skador i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen kan du ha rätt till skadestånd, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit. Skadestånd reduceras då med eventuell avbrottsersättning som utbetalas gällande samma avbrott. Om du har skadeståndskrav vill vi ha in detta skriftligt.