Särskilda avtalsvillkor

Generella villkor

Utöver detta avtal gäller de vid varje tidpunkt gällande allmänna avtalsvillkor för konsument, som är framförhandlade mellan konsumentverket och Energiföretagen. Avtalsvillkoren finns på Gislaved Energis hemsida www.gislavedenergi.se. Där hittar du också information om hur du skall gå till väga om du vill lämna klagomål, länkar till externa ombud som du kan vända dig till i olika frågor, och information om konsumentens rättigheter.

Avtalets omfattning

Avtalet omfattar Gislaved Energi ABs (nedan kallad GE) köp av mikroproduktion. Avtalet gäller endast elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el med en huvudsäkring om max 63 A och som kan inmata en effekt om högst 43,5 kW. Avtalet omfattar endast säljare vars årliga överskottsproduktion understiger säljarens årliga elkonsumtion på samma anläggningsadress. Elnätsavgifter omfattas inte av detta avtal.

Personuppgifter (GDPR)

Gislaved Energi AB (nedan kallad GE) är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som denne behandlar. En fullständig information om kundens rättigheter finns publicerad på GE:s hemsida. GE samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ge information om produkter och tjänster, samt genomföra marknadsaktiviteter, och för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden.

I de fall då kunden själv lämnat uppgift om epostadress och mobiltelefonnummer till GE, så medför det att kunden samtidigt lämnar ett samtycke till att GE får använda dessa uppgifter för att ge kunden sådan information som anses vara väsentlig.

Inhämtade personuppgifter kan komma att behandlas av GE för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter.

GE kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål anlita underleverantörer. Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om GE har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag. Därutöver kan personuppgifter komma att lämnas till eller inhämtas från kreditupplysnings-företag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras.

Kunden har rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas av GE. Kunden kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Kunden har vidare, under vissa förutsättningar, rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, samt rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning, samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen, har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Avtalets giltighet

Detta avtal är endast giltigt tillsammans med ett elhandelsavtal för producentens egen användning av el. Detta avtal tecknas separat.

Skatter och övriga avgifter

Lagstadgad mervärdesskatt kommer att betalas ut till vid varje faktureringstillfälle gällande nivå. För ej momsregistrerade producenter tillkommer ingen moms. Säljaren ansvarar för att meddela GE om den är momsregistrerad eller inte.

Fakturering

GE fakturerar ersättningen i samband med elfakturan för kundens egen förbrukning. Fakturering sker efter av nätägaren inrapporterade värden, förutsatt att dessa kommer GE tillhanda senast 10 dagar efter månadsskifte. Fakturans förfallodag infaller alltid sista vardagen i månaden. Avtalets giltighet Detta avtal gäller tillsvidare med en uppsägningstid på en månad för båda parter. Försenad leveransstart GE ansvarar inte för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från kunden eller kundens ombud.