Särskilda avtalsvillkor Ver12 

 

Generella villkor

Utöver detta avtal gäller de vid varje tidpunkt gällande allmänna avtalsvillkor för konsument, som är framförhandlade mellan konsumentverket och Energiföretagen Sverige. Avtalsvillkoren finns på Gislaved Energis hemsida www.gislavedenergi.se. Där hittar du också information om hur du skall gå till väga om du vill lämna klagomål, länkar till externa ombud som du kan vända dig till i olika frågor, och information om konsumentens rättigheter. Gällande priser hittar du på avtalets framsida och på vår hemsida, där du även hittar de historiska rörliga priserna.

Om Gislaved Energi AB (nedan kallad GE) inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet, där det ligger inom GE:s kontroll, har kunden rätt till ersättning enligt gällande allmänna avtalsvillkor. Elnätsavgifter omfattas inte av detta avtal.

 

Personuppgifter (GDPR)

GE är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgifts­ansvarig för de personuppgifter som denne behandlar. En fullständig information om kundens rättigheter finns publicerad på GE:s hemsida.

GE samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ge information om produkter och tjänster, samt genomföra marknadsaktiviteter, och för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. I de fall då kunden själv lämnat uppgift om e-postadress och mobiltelefonnummer till GE, så medför det att kunden samtidigt lämnar ett samtycke till att GE får använda dessa uppgifter för att ge kunden sådan information som anses vara väsentlig.

Inhämtade personuppgifter kan komma att behandlas av GE för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. 

GE kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål anlita underleverantörer.

Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om GE har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag. Därutöver kan personuppgifter komma att lämnas till eller inhämtas från kreditupplysnings-företag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras. 

Kunden har rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas av GE. Kunden kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Kunden har vidare, under vissa förutsättningar, rätt till begränsning av behandling av sina person­uppgifter, rätt till radering av personuppgifter, samt rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning, samt rätt att invända mot behandling för direkt­mark­nads­föring.

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen, har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 

Skatter och övriga avgifter

Lagstadgad mervärdesskatt kommer att tas ut till vid varje faktureringstillfälle. Andra eventuella skatter och avgifter beslutade eller rekommenderade av myndighet under avtalstiden tillkommer också.

 

Fakturering

Fakturering sker efter av nätägaren inrapporterade värden, förutsatt att dessa kommer GE tillhanda senast 10 dagar efter månadsskifte. Fakturans förfallodag infaller alltid sista vardagen i månaden.

 

Uppsägning av elavtal

Avtalet kan endast sägas upp i förtid vid flyttning och ska meddelas senast 1 månad före utflyttningsdatum. Om kunden av annat skäl inte fullföljer avtalet har GE rätt till ekonomisk ersättning av kunden. Om GE inte kan visa högre skadebelopp beräknas ersättningen till 20 % av avtalat elpris för beräknad förbrukning under resten av avtalsperioden med tillägg för fasta avgifter.

 

Elcertifikat

I avtal om fast elpris ingår avgift för elcertifikat, enligt gällande kvotplikt vid avtalets tecknande.

För rörligt prisavtal och det rörliga priset i kombi-EL avtalet tillkommer elcertifikatavgiften som fastställs. av GE månadsvis utifrån kvotplikt och marknadspris på elcertifikat.

 

Fastprisavtal

Avtalet är giltigt under tidsperiod som valts. Om kunden inte väljer att teckna nytt elavtal och inte heller säger upp avtalet övergår avtalet till ett rörligt prisavtal med en ömsesidig uppsägningstid på kalendermånad. Avtalet kan sägas upp skriftligt eller muntligt.

 

Rörligt Prisavtal

Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 1 kalendermånad. Avtalet kan sägas upp skriftligt eller muntligt.

Priset utgörs av GE:s inköpspriser för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde. I inköpspriset ingår Nord Pools spotpris, kostnad för balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. Kostnad för elcertifikat och ursprungsmärkning samt påslag tillkommer. Utöver det rörliga elpriset tillkommer fast månadsavgift. GE äger rätt att ändra påslaget och den fasta månadsavgiften, efter att besked om detta angivits på fakturan 2 månader innan höjningen träder i kraft.

Kombi-El

Under vinterperioden har kunden ett fast pris. Pris och period framgår av avtalet. Resterande del av avtalets giltighetstid har kunden ett rörligt prisavtal. Pris och påslag beräknas på samma sätt som på GE:s rörliga prisavtal. Avtalet är giltigt under tidsperiod som framgår av avtalet. Innan avtalet går ut får kunden ett nytt avtalsförslag från GE. Om kund inte väljer att teckna nytt elavtal och inte heller säger upp avtalet övergår avtalet till ett rörligt prisavtal. Avtalet kan sägas upp skriftligt eller muntligt.

 

Naturel och Bra Miljöval

Alla våra avtal innehåller 100 % förnybar el. Som tillval kan du välja Naturel eller Bra miljöval. Naturel är vår egenproducerade el från Gislaveds Kommun. Bra miljöval är el märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning

 

Ångerrätt

Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt för avtal som har tecknats på distans. Ångerfristen börjar från det datum du fått avtalsbekräftelsen. Du kan ångra dig muntligt eller skriftligt. Vill du använda Konsumentverkets ångerblankett som du hittar på Konsumentverkets hemsida.