EL2012 N (rev)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET utarbetade av Svensk Energi.

 

1. Inledande bestämmelser

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser försäljning av el som an­vänds i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. För försäljning av el till konsument tillämpas andra villkor.

1.2  Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

Den som utarbetat dessa allmänna avtalsvillkor får ändra villkoren. Elhandelsföretaget har rätt att införa sådana ändringar. När elhandelsföretaget inför sådana ändringar får de nya villkoren börja tillämpas                tidigast två månader efter att elhandelsföretaget underrättat kunden om ändringarna.

1.3 I dessa allmänna avtalsvillkor avses med

- anvisat elhandelsföretag: det elhandelsföretag som säljer el till den kund som inte själv väljer elhandelsföretag. Det anvisade elhandelsföretaget utses av elnätsföretaget.

- balansansvarig: den som i avtal med den systemansvariga myndigheten åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i kundens uttagspunkt.

- elhandelsföretag (elleverantör enligt ellagen (1997:857)): det företag som en kund köper sin el av.

- elnätsföretag (nätkoncessionshavare enligt ellagen): det företag som med stöd av nätkoncession ansluter och överför el åt kunden.

- nätkoncession: tillstånd att dra fram, använda och underhålla elledningar i det område där kundens anläggning finns.

- schablonberäkning: den beräkning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden som ett elnätsföretag inom ett av myndighet fastställt geografiskt område utför av­seende kunder som har ett                      säkringsabonnemang om högst 63 ampère och som inte efter särskild överenskommelse timavräknas.

- systemansvarig myndighet: den myndighet, Affärsverket svenska kraftnät, i fortsättningen Svenska kraftnät, som har det övergripande ansvaret för att landets produktion och förbrukning av el är i balans.

 - uttagspunkt: enligt ellagen den punkt där en kund, som har ett avtal med ett elnätsföretag, tar ut el för förbrukning.

 1.4 Upphävd genom beslut 2018-04-24.

 

2        Försäljning av el

Försäljningsåtagande

2.1 Elhandelsföretaget åtar sig att sälja el till kunden på följande vill­kor.

2.2 Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skrift­ligt avtal träffas om försäljningen.

Elhandelsföretaget ska i enlighet med författning informera kunden om:

- varje energikällas andel av den genomsnittliga sammansättningen av energikällor som använts för att framställa den el som elhandelsföretaget sålde under närmast föregående kalenderår.

- den inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid samt den mängd kärnbränsleavfall som framställningen av den försålda elen har orsakat.

2.3 Elhandelsföretaget ansvarar för att balansansvarig finns för kundens uttagspunkt.

Enligt ellagen får elhandelsföretaget bara sälja el i uttagspunkten om det finns en ba­lansansvarig för denna.

Om elhandelsföretaget i något skede inte förmår att se till att det finns balansansvarig ska företaget omgående underrätta kunden och elnätsföretaget om detta.

2.4 Elhandelsföretaget ska anmäla till elnätsföretaget att det ska börja sälja el i kundens uttagspunkt samt uppge vem som åtagit sig balansansvaret för denna. För att försäljningen ska kunna påbörjas den dag    elhandelsföretaget och kunden kommit överens om ska anmälan ske senast 14 dagar innan försäljningen påbörjas.

Kundens åtaganden

2.5 Kunden är skyldig att inneha för överföringen av el erforderligt avtal med elnätsföretaget.

2.6 Om inte annat särskilt framgår av dessa villkor ska kunden betala för all el som förbrukats i uttagspunkten. Betalningsskyldigheten omfattar även el som kunden inte kunnat tillgodogöra sig på grund av fel i sin anläggning, eller av annan orsak som inte beror på elnätsföretaget eller elhandelsföretaget.

Hinder mot avtalets fullgörande

 2.7 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar, störningar i             allmänna transportväsendet eller annat av part ej vållat förhål­lande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat          undanröja.

 Ersättning för skada m.m.

 2.8 Om en kund påtalar att ett byte av elhandelsföretag inte genomförts på rätt sätt eller i rätt tid svarar det elhandelsföretag som anmält bytet för att frågan, efter samråd med kundens elnätsföretag, utreds.             Elhandelsföretaget ska även lämna besked till kunden om vad som orsakat felaktigheten. Besked ska, om inte särskilda skäl föreligger, lämnas till kunden inom en månad från det att kunden tagit kontakt med elhandelsföretaget.

2.9 Om elhandelsföretaget inte fullgjort sina skyldigheter i samband med övertagande eller påbörjande av elleverans och detta beror på omständigheter som ligger inom elhandelsföretagets kontroll har kunden            rätt till ersättning av elhandelsföretaget för den skada som därvid uppstår.

Om kunden gjort sannolikt att denne drabbats av skada men skadebeloppet inte uppgår till 300 kronor per uttagspunkt och skadetillfälle ska kunden ändå erhålla ersättning med 300 kronor. För att få                          ersättning med högre belopp måste kunden styrka skadan och dess storlek.

 2.10 Kunden har rätt till ersättning av elhandelsföretaget för skada endast om skadan för­orsakats av vårdslöshet från elhandelsföretagets sida.

 2.11 Rätten till ersättning omfattar inte ren för­mögenhetsskada och inte heller följd­skada vid person- eller sakskada.

 2.12 Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar parten det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.

 

3        Mätning, insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering

Mätning

3.1 Kundens förbrukning registreras av elnätsföretagets mätare eller av mätare som elnätsföretaget godkänt. Bestämmelser om mätning finns i författning samt i kundens avtal med elnätsföretaget.

Insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering

3.2 Insamling och rapportering av mätvärden ska ske i enlighet med författning eller på det sätt som parterna träffat särskild överenskommelse om.

3.3 Fakturering ska  avse uppmätt mängd överförd el och ska ske åtminstone varje kvartal.

Om insamlade mätvärden saknas eller är felaktiga och detta beror på omständigheter som ligger utanför elhandelsföretagets kontroll och vars följder företaget inte heller skäligen kan undvika eller övervinna              får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. Den uppskattade mängden överförd el ska då fastställas med ledning av kundens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter som t.ex. av kunden uppgivna förändringar som kan antas påverka mängden överförd el.

Vid avstämning av fakturering som har grundats på uppskattade mätvärden ska avstämningen efter insamling av mätvärden ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats för den tid avstämningen omfattar. Om inte särskilda skäl för annan beräkningsgrund föreligger ska uppskattningen därvid utföras som om kundens förbrukning följt kundkategorins normala förbrukningsmönster.

Om inte särskilda skäl föreligger ska slutfakturan grundas på insamlade mätvärden.

3.4 Efter samråd med kunden ska elhandelsföretaget lämnas tillträde till för kunden tillgänglig mätanordning.

3.5 Fungerar inte mätanordningen eller har denna registrerat an­nan förbruk­ning än den verkliga eller har fel skett vid insamling av mätvärden, uppskattar elnätsföretaget efter samråd med kunden och                        elhandelsföretaget den mängd el som överförts. Uppskattningen ska ligga till grund för elhandelsföretagets fakturering.

Sådan uppskattning får inte ske för längre tid tillbaka än tre år från det att felet blev känt av båda parter. Har part uppenbarligen känt till omständighet enligt första stycket utan att underrätta den andra                    parten om detta får uppskattning ske för längre tid.

Har förbrukningen uppskattats enligt denna punkt ska elhandelsföretaget meddela detta senast i samband med faktureringen.

3.6 Uppskattad förbrukning enligt punkten 3.5 ska fastställas med ledning av kundens tidi­gare kända förbrukning i uttagspunkten samt övriga omständigheter som kan ha påverkat förbrukningen.

3.7 Har den uppskattade förbrukningen i något av ovan­stående fall baserats på oriktiga an­tagan­den, ska reglering av det fel­aktigt fakturerade beloppet ske. Regleringen ska normalt ske vid påföljande                        faktureringstillfälle.

 

4       Betalning och säkerhet

4.1 Kundens betalning ska vara elhandelsföretaget tillhanda senast på den i elhandelsföretagets faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 15 dagar efter det att elhandelsföretaget avsänt fakturan, om inte annat skriftligen avtalats.

4.2 Sker inte betalning i rätt tid har elhandelsföretaget, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna                  förfallodagen och ersättning för de kost­nader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betal­ningspåminnelse samt kostna­der för verkställighet av betalnings- eller annan                        förpliktelse.

4.3 Om elhandelsföretaget har skälig anledning att befara att kunden inte kommer att full­gö­ra sina betalningsförpliktelser har elhandelsföretaget rätt att begära godtagbar sä­kerhet  för fortsatt försäljning.

Om elhandelsföretaget enligt första stycket har rätt att begära säkerhet har elhandelsföretaget också rätt att kräva månadsfakturering.

Säkerhet får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar sex månaders beräknade avgifter för leveransen.

Har kunden i ett års tid från det att säkerhet ställdes  i rätt tid fullgjort sina betalningsförpliktelser ska den ställda säkerheten återlämnas.

Om kunden har ställt säkerhet enligt denna punkt ska deponerade medel placeras på räntebärande konto, skiljt från elhandelsföretagets egna tillgångar.

 

5        Avtalsbrott

5.1 Försummar kund att betala förfallna avgifter eller ställa säkerhet och är försum­melsen inte ringa, har elhandelsföretaget rätt att avbryta le­veransen till kunden. Elhandelsföretaget har även rätt att avbryta            leveransen om kunden gör sig skyldig till annan väsentlig försummelse enligt dessa villkor och vad som i övrigt avtalats.

5.2 Innan elhandelsföretaget vidtar åtgärder med stöd av bestämmelserna i punkten 5.1 ska kunden beredas tillfälle att vidta rättelse.

Avser försummelsen betalning ska kunden ges skälig tid, minst 15 dagar räknat från anmaning, att betala innan frånkoppling får ske.

5.3 Leveransen avbryts genom att elnätsföretaget på elhandelsföretagets begäran frånkopplar kundens anläggning från nätet.

5.4 Frånkoppling får inte ske för fordran till den del den är föremål för tvist.

5.5 När elhandelsföretaget har rätt att avbryta elleveransen enligt punkterna 5.1-5.2 har företaget också rätt att häva avtalet. Häver elhandelsföretaget avtalet ska det underrätta elnätsföretaget omedelbart.

5.6 Om elhandelsföretaget försummar sina skyldigheter och försummelsen innebär ett väsentligt avtalsbrott har kunden rätt att häva avtalet. Innan hävning får ske ska elhandelsföretaget dock beredas tillfälle att        inom skälig tid vidta rättelse.

Häver kunden avtalet ska elhandelsföretaget omedelbart underrätta elnätsföretaget om detta.         

5.7 Om kunden ingått ett tidsbestämt avtal och i förtid bryter detta genom att ingå ett nytt avtal med ett annat elhandelsföretag ska kunden ersätta det tidigare elhandelsföretaget. Denna ersättning får motsvara        högst vad företaget kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid.

 

6        Leveransskyldighet, giltighet, ändringar och tillägg

 6.1 Om inte annat avtalats upphör avtalet senast 14 dagar efter skriftlig uppsägning.

 För elhandelsföretaget gäller leveransskyldighet i kundens uttagspunkt enligt ellagen. Leveransskyldigheten upphör om kunden slutar att ta ut el i uttagspunkten, om nå­got annat elhandelsföretag börjar                     leverera el till kunden i uttagspunkten eller om kunden gör sig skyldig till sådant avtalsbrott som ger elhandelsföretaget rätt att begära att elleveransen avbryts med stöd av bestämmelserna i ellagen.

 För det fall elhandelsföretaget och kunden ingått ett tidsbestämt avtal om leverans av el ska elhandelsföretaget tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före det att avtalet löper ut informera kunden om tidpunkten för avtalets upphörande och konsekvenserna därav.

 6.2 Om inte annat avtalats får elhandelsföretaget ändra sina priser. Vid sådan prisändring ska elhandelsföretaget underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse ska ske minst 15 dagar före ikraftträdandet, antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller genom annonsering i dagspressen och information på elhandelsföretagets webbplats. Med dagspress avses den dagstidning som har störst spridning i den kommun där leveransen sker.

 Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dennas storlek.

 6.3 Vid prisändring tillämpas det nya priset med utgångspunkt antingen från insamlat mätvärde, om insamlingen sker inom skälig tid från ändrings­tidpunkten, eller från en på skälig grund uppskattad mätarställning.